Visa allt om Kisängs Taxi AB
Visa allt om Kisängs Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 907 5 069 5 034 4 908 4 643 4 583 4 973 4 497 3 812 3 827
Övrig omsättning 8 84 37 14 18 23 35 43 28 9
Rörelseresultat (EBIT) -80 203 308 246 105 -34 156 155 131 -60
Resultat efter finansnetto -122 166 264 201 60 -81 116 115 76 -125
Årets resultat 108 129 152 56 44 49 66 57 22 42
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 308 1 260 1 143 1 200 1 139 1 001 1 119 1 135 1 135 1 040
Omsättningstillgångar 739 881 782 646 571 556 670 563 523 447
Tillgångar 2 047 2 141 1 925 1 846 1 710 1 557 1 790 1 698 1 657 1 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 291 262 171 175 191 193 176 139 142
Obeskattade reserver 0 260 260 190 60 60 207 180 145 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 554 527 458 1 027 1 075 864 964 857 942 861
Kortfristiga skulder 1 214 1 062 945 459 401 442 426 484 431 384
Skulder och eget kapital 2 047 2 141 1 925 1 846 1 710 1 557 1 790 1 698 1 657 1 487
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 363 336 322 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 534 2 478 2 323 2 256 2 150 1 842 1 665 1 349 1 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 874 832 775 764 738 735 705 638 574
Utdelning till aktieägare 160 120 100 60 60 60 50 50 20 25
Omsättning 4 915 5 153 5 071 4 922 4 661 4 606 5 008 4 540 3 840 3 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 701 724 719 818 774 764 829 750 762 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 491 476 519 503 487 491 455 463 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 184 459 578 491 353 218 374 403 342 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,20% 0,70% 2,57% 5,71% 1,31% -7,84% 10,58% 17,97% -0,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,91% 9,48% 16,00% 13,33% 6,14% -2,18% 8,72% 9,13% 7,91% -4,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,63% 4,00% 6,12% 5,01% 2,26% -0,74% 3,14% 3,45% 3,44% -1,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,28% 95,72% 95,67% 93,05% 91,97% 89,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,68% -3,57% -3,24% 3,81% 3,66% 2,49% 4,91% 1,76% 2,41% 1,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,68% 23,06% 24,15% 17,29% 12,82% 15,11% 19,30% 18,18% 14,69% 14,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,87% 82,96% 82,75% 140,74% 142,39% 125,79% 157,28% 116,32% 121,35% 116,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...