Visa allt om Gränsrör i Norr AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 23 275 21 869 25 425 23 043 21 804 19 071 11 945 13 006 13 773 15 116
Övrig omsättning 1 431 567 232 493 189 190 277 270 464 624
Rörelseresultat (EBIT) 3 469 -190 213 380 1 183 1 382 -601 261 977 109
Resultat efter finansnetto 3 354 -311 111 243 1 073 1 284 -729 69 760 -38
Årets resultat 1 972 138 127 183 615 730 -155 47 392 8
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 468 2 599 2 650 2 775 2 908 3 025 2 863 2 966 3 058 3 009
Omsättningstillgångar 7 065 5 370 6 995 5 208 4 776 3 154 3 265 4 285 4 309 4 004
Tillgångar 9 534 7 969 9 645 7 983 7 684 6 180 6 128 7 251 7 368 7 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 894 1 922 1 785 1 658 1 475 861 1 230 1 385 1 338 946
Obeskattade reserver 917 76 576 644 644 371 11 585 583 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 779 2 797 3 534 3 555 2 413 3 048 2 757 3 493 3 504 3 307
Kortfristiga skulder 2 943 3 174 3 750 2 126 3 152 1 901 2 129 1 787 1 943 2 396
Skulder och eget kapital 9 534 7 969 9 645 7 983 7 684 6 180 6 128 7 251 7 368 7 013
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 889 2 414 2 351 2 450 2 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 024 717 808 793 834
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 706 22 436 25 657 23 536 21 993 19 261 12 222 13 276 14 237 15 740
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 10 10 10 8 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 116 1 822 2 543 2 304 2 180 2 384 1 706 1 626 1 722 1 890
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 480 498 519 484 498 455 401 412 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 567 -70 338 513 1 325 1 492 -493 377 1 102 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,43% -13,99% 10,34% 5,68% 14,33% 59,66% -8,16% -5,57% -8,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,40% -2,17% 2,22% 4,76% 15,40% 22,52% -9,79% 3,60% 13,26% 1,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,91% -0,79% 0,84% 1,65% 5,43% 7,30% -5,02% 2,01% 7,09% 0,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,43% 34,70% 26,51% 32,06% 37,22% 34,53% 37,77% 38,82% 39,30% 36,97%
Rörelsekapital/omsättning 17,71% 10,04% 12,76% 13,37% 7,45% 6,57% 9,51% 19,21% 17,18% 10,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,35% 24,86% 23,17% 27,06% 25,73% 18,61% 20,21% 25,39% 23,99% 17,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,51% 91,46% 122,27% 156,40% 98,54% 73,59% 79,15% 145,78% 97,84% 84,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!