Visa allt om Corral Petroleum Holdings AB
Visa allt om Corral Petroleum Holdings AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 68 752 000 56 041 000 66 006 000 84 438 000 79 405 000 105 089 000 91 554 000 77 258 000 63 813 000 95 807 000
Övrig omsättning 465 000 321 000 350 000 350 000 409 000 447 000 409 000 369 000 443 000 566 000
Rörelseresultat (EBIT) 4 047 000 3 800 000 3 193 000 -1 699 000 -208 000 2 769 000 974 000 2 271 000 4 258 000 -1 040 000
Resultat efter finansnetto 2 926 000 -291 000 -20 000 -5 999 000 -2 499 000 2 282 000 -828 000 1 743 000 3 748 000 -4 824 000
Årets resultat 2 267 000 -631 000 -270 000 -4 792 000 -2 163 000 1 871 000 -617 000 1 277 000 2 753 000 -3 352 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 974 000 9 516 000 10 997 000 11 569 000 12 174 000 12 582 000 12 880 000 13 094 000 13 185 000 13 509 000
Omsättningstillgångar 17 389 000 14 316 000 10 672 000 13 243 000 19 226 000 16 692 000 17 565 000 14 589 000 13 642 000 11 033 000
Tillgångar 28 363 000 23 832 000 21 669 000 24 812 000 31 400 000 29 274 000 30 445 000 27 683 000 26 827 000 24 542 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 995 000 -769 000 -1 680 000 -2 464 000 1 303 000 3 458 000 1 578 000 2 196 000 -1 699 000 -4 603 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 10 000 11 000
Avsättningar (tkr) 977 000 66 000 51 000 -450 000 48 000 0 1 177 000 94 000 102 000 0
Långfristiga skulder 14 972 000 15 783 000 10 850 000 19 760 000 20 267 000 18 970 000 17 468 000 2 430 000 10 631 000 18 161 000
Kortfristiga skulder 10 419 000 8 752 000 12 448 000 7 966 000 9 782 000 6 846 000 10 213 000 22 954 000 17 783 000 10 973 000
Skulder och eget kapital 28 363 000 23 832 000 21 669 000 24 812 000 31 400 000 29 274 000 30 445 000 27 683 000 26 827 000 24 542 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 27 000 34 000 36 000 17 000 16 000 17 900 14 500 7 100 6 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 754 000 709 000 655 000 662 000 693 000 630 700 638 300 644 500 595 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 418 000 389 000 333 000 352 000 354 000 358 400 332 700 322 600 322 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 217 000 56 362 000 66 356 000 84 788 000 79 814 000 105 536 000 91 963 000 77 627 000 64 256 000 96 373 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 856 1 395 1 319 1 278 1 270 1 272 1 319 1 329 1 396 1 407
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 80 318 40 173 50 042 66 070 62 524 82 617 69 412 58 132 45 711 68 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 860 858 801 812 836 763 742 698 657
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 047 000 4 801 000 4 166 000 -642 000 793 000 105 536 000 1 963 000 3 257 000 5 242 000 -62 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,68% -15,10% -21,83% 6,34% -24,44% 14,78% 18,50% 21,07% -33,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,68% 16,04% 15,73% -6,03% -0,11% 12,77% 3,80% 11,79% 19,98% -3,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,47% 6,82% 5,16% -1,77% -0,04% 3,56% 1,26% 4,22% 8,40% -0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,73% 9,12% 6,64% -0,92% 0,73% 3,40% 2,28% 3,95% 7,73% -0,64%
Rörelsekapital/omsättning 10,14% 9,93% -2,69% 6,25% 11,89% 9,37% 8,03% -10,83% -6,49% 0,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,03% -3,23% -7,75% -9,93% 4,15% 11,81% 5,18% 7,93% -6,33% -18,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,29% 67,00% 38,47% 74,70% 82,99% 96,74% 62,94% 27,76% 30,23% 52,95%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 78 581 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 465 000 5 000 4 000 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 047 000 1 000 1 000 -3 000 -2 000 -3 000 -2 000 -4 000 -2 000 -3 000
Resultat efter finansnetto 2 926 000 -1 107 000 -1 444 000 -2 361 000 -932 000 -68 000 -975 000 -819 000 -795 000 -1 674 000
Årets resultat 2 267 000 -1 341 000 -1 126 000 -1 842 000 -727 000 -241 000 -802 000 -798 000 -774 000 -1 136 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 974 000 10 836 000 10 908 000 10 591 000 10 071 000 9 866 000 9 783 000 7 519 000 6 998 000 6 977 000
Omsättningstillgångar 17 388 000 908 000 13 000 11 000 13 000 18 000 19 000 7 000 3 000 119 000
Tillgångar 28 363 000 11 744 000 10 921 000 10 602 000 10 084 000 9 884 000 9 802 000 7 526 000 7 001 000 7 096 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 995 000 297 000 37 000 163 000 955 000 1 682 000 1 923 000 2 725 000 164 000 71 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 949 000 10 939 000 10 828 000 10 383 000 9 074 000 8 201 000 7 878 000 1 020 000 0 6 875 000
Kortfristiga skulder 10 419 000 508 000 56 000 56 000 55 000 1 000 1 000 3 781 000 6 837 000 150 000
Skulder och eget kapital 28 363 000 11 744 000 10 921 000 10 602 000 10 084 000 9 884 000 9 802 000 7 526 000 7 001 000 7 096 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 046 000 5 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 047 000 1 000 1 000 -3 000 -2 000 -3 000 -2 000 -4 000 -2 000 -3 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,68% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,66% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,76% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 8,87% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,03% 2,53% 0,34% 1,54% 9,47% 17,02% 19,62% 36,21% 2,34% 1,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,28% 178,74% 23,21% 19,64% 23,64% 1 800,00% 1 900,00% 0,19% 0,04% 79,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...