Visa allt om UE Företagen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 126 381 149 544 146 459 132 228 120 129 95 924 92 943 76 068 102 166 88 751
Övrig omsättning 835 3 466 6 791 5 135 2 891 3 544 2 556 770 4 210 10 837
Rörelseresultat (EBIT) 4 362 13 426 11 738 7 984 8 426 8 154 8 795 317 2 038 -3 551
Resultat efter finansnetto 3 422 16 189 10 709 23 421 7 940 7 735 7 838 -1 116 777 -2 867
Årets resultat 2 576 13 179 8 925 22 160 6 032 6 001 6 577 -1 148 625 -1 786
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 690 58 488 51 620 31 530 34 314 30 846 28 302 31 047 28 900 32 523
Omsättningstillgångar 43 920 57 683 43 192 56 119 31 734 33 697 26 171 26 482 24 785 31 103
Tillgångar 103 610 116 171 94 812 87 650 66 048 64 544 54 473 57 528 53 685 63 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 679 41 209 28 056 39 031 19 386 13 999 8 890 2 313 3 450 2 804
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 2 644 2 722 2 253 0 1 281 422 1 087 677 699 666
Långfristiga skulder 32 129 30 369 36 115 15 467 20 163 19 835 20 650 21 420 24 426 28 695
Kortfristiga skulder 30 158 41 871 28 388 30 937 25 217 30 287 23 846 33 119 25 110 31 388
Skulder och eget kapital 103 610 116 171 94 812 87 650 66 048 64 544 54 473 57 528 53 685 63 627
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 664 1 639 1 549 1 473 975 681 773 550 245 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 27 003 24 591 22 630 20 704 17 817 14 578 13 679 12 944 14 269 14 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 11 504 11 569 9 572 8 721 7 643 5 398 5 065 4 694 5 124 4 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 127 216 153 010 153 250 137 363 123 020 99 468 95 499 76 838 106 376 99 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 60 57 52 42 40 36 35 38 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 755 2 492 2 569 2 543 2 860 2 398 2 582 2 173 2 689 2 113
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 648 636 617 655 548 555 533 534 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 114 17 697 16 077 11 474 12 490 11 855 12 209 3 998 5 706 -277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 2,11% 10,76% 10,07% 25,23% 3,21% 22,18% -25,54% 15,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% 14,56% 12,32% 27,06% 12,81% 13,11% 16,44% 0,68% 3,87% -3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 11,31% 7,98% 17,94% 7,04% 8,82% 9,64% 0,51% 2,04% -2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,05% 42,90% 38,02% 41,47% 36,38% 40,79% 39,78% 37,45% 26,84% 26,68%
Rörelsekapital/omsättning 10,89% 10,57% 10,11% 19,04% 5,43% 3,55% 2,50% -8,73% -0,32% -0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,33% 35,47% 29,59% 46,50% 29,35% 21,69% 16,32% 4,02% 6,43% 4,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,14% 134,67% 148,36% 178,94% 103,75% 100,88% 101,49% 74,16% 89,10% 94,75%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 225 0 175 350 0 35 45 39 0 2 400
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -286 -282 67 141 -519 -107 -44 -106 -217 1 740
Resultat efter finansnetto -2 447 53 920 8 319 2 844 14 452 1 686 10 167 2 816 -444 1 523
Årets resultat -2 335 54 024 8 482 3 344 14 949 4 801 10 211 3 408 -444 160
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 874 46 742 13 803 14 226 13 385 13 311 12 995 12 905 12 810 12 790
Omsättningstillgångar 28 774 24 498 12 543 5 399 15 868 3 593 1 140 462 416 593
Tillgångar 64 649 71 241 26 346 19 625 29 253 16 904 14 136 13 367 13 226 13 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 124 64 459 20 435 11 953 28 609 16 160 13 709 4 348 940 1 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 238 6 600 5 689 7 463 0 0 62 3 292 4 603 6 509
Kortfristiga skulder 287 182 222 209 644 744 365 5 727 7 683 5 490
Skulder och eget kapital 64 649 71 241 26 346 19 625 29 253 16 904 14 136 13 367 13 226 13 383
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 - 0 58 127 292
Utdelning till aktieägare 0 5 000 10 000 0 20 000 2 500 2 350 850 0 0
Omsättning 225 0 175 350 0 35 45 39 0 2 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 2 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -286 -282 67 141 -519 -107 -44 -106 -217 1 740
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -50,00% - -100,00% -22,22% 15,38% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,26% - 32,85% 16,45% - 10,02% 71,92% 21,67% - 13,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -936,44% - 4 945,71% 922,57% - 4 837,14% 22 593,33% 7 428,21% - 74,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12 660,89% - 7 040,57% 1 482,86% - 8 140,00% 1 722,22% -13 500,00% - -204,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,36% 90,48% 77,56% 60,91% 97,80% 95,60% 96,98% 32,53% 7,11% 10,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 025,78% 13 460,44% 5 650,00% 2 583,25% 2 463,98% 482,93% 312,33% 8,07% 5,41% 10,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!