Visa allt om Svenska Investeringsgruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 886 2 248 4 860 4 015 3 662 3 205 4 056 7 257 6 931 3 906
Övrig omsättning 3 107 - 1 070 125 6 51 36 2 152
Rörelseresultat (EBIT) -342 -579 -1 432 -1 442 -1 946 -2 871 -3 248 -27 242 42
Resultat efter finansnetto 7 642 1 784 -685 8 595 1 829 -328 365 1 080 355 41
Årets resultat 7 569 1 720 -711 8 891 1 979 -328 365 575 294 8
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 449 10 156 9 694 2 803 8 129 375 168 243 164 84
Omsättningstillgångar 5 678 4 453 8 429 9 987 11 082 2 760 3 370 5 011 4 651 4 656
Tillgångar 15 127 14 609 18 122 12 791 19 212 3 135 3 538 5 254 4 815 4 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 198 11 000 9 280 10 991 2 899 920 1 348 1 283 708 414
Obeskattade reserver 0 0 0 0 297 447 447 447 167 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 6 585 0 0 27 1 768 0
Kortfristiga skulder 2 929 3 608 8 842 1 800 9 431 1 768 1 744 3 497 2 172 4 148
Skulder och eget kapital 15 127 14 609 18 122 12 791 19 212 3 135 3 538 5 254 4 815 4 740
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 323 321 591
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 332 2 235 2 293 2 613 2 236 1 843 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 834 822 780 775 772 681 344
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 1 000 800 0 100 300 0 0
Omsättning 1 889 2 355 4 860 5 085 3 787 3 211 4 107 7 293 6 933 4 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 6 6 6 7 7 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 886 2 248 810 669 610 458 579 1 210 1 155 977
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 824 1 216 650 556 531 466 507 580 507 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -325 -562 -1 426 -1 439 -1 946 -2 861 -3 228 -3 262 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,10% -53,74% 21,05% 9,64% 14,26% -20,98% -44,11% 4,70% 77,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,52% 14,38% -3,63% 69,10% 19,25% -10,02% 10,74% 22,34% 8,85% 0,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 445,33% 93,46% -13,52% 220,12% 100,98% -9,80% 9,37% 16,18% 6,15% 1,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,76% 37,59% -8,50% 203,91% 45,08% 30,95% 40,09% 20,86% 35,77% 13,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,64% 75,30% 51,21% 85,93% 16,30% 40,47% 47,41% 30,69% 17,26% 11,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,85% 123,42% 95,33% 547,11% 117,45% 156,11% 193,23% 143,29% 214,13% 112,25%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...