Visa allt om Svenska Investeringsgruppen AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 133 1 346 1 886 2 248 4 860 4 015 3 662 3 205 4 056 7 257
Övrig omsättning 0 88 3 107 0 1 070 125 6 51 36
Rörelseresultat (EBIT) -94 -5 -342 -579 -1 432 -1 442 -1 946 -2 871 -3 248 -27
Resultat efter finansnetto 91 805 7 642 1 784 -685 8 595 1 829 -328 365 1 080
Årets resultat 91 769 7 569 1 720 -711 8 891 1 979 -328 365 575
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 005 5 520 9 449 10 156 9 694 2 803 8 129 375 168 243
Omsättningstillgångar 4 549 3 472 5 678 4 453 8 429 9 987 11 082 2 760 3 370 5 011
Tillgångar 8 554 8 992 15 127 14 609 18 122 12 791 19 212 3 135 3 538 5 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 517 8 426 12 198 11 000 9 280 10 991 2 899 920 1 348 1 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 297 447 447 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 585 0 0 27
Kortfristiga skulder 36 566 2 929 3 608 8 842 1 800 9 431 1 768 1 744 3 497
Skulder och eget kapital 8 554 8 992 15 127 14 609 18 122 12 791 19 212 3 135 3 538 5 254
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 332 2 235 2 293 2 613 2 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 834 822 780 775 772
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 1 000 800 0 100 300
Omsättning 133 1 434 1 889 2 355 4 860 5 085 3 787 3 211 4 107 7 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 6 6 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 346 1 886 2 248 810 669 610 458 579 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 662 824 1 216 650 556 531 466 507 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 1 -325 -562 -1 426 -1 439 -1 946 -2 861 -3 228 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,12% -28,63% -16,10% -53,74% 21,05% 9,64% 14,26% -20,98% -44,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,08% 9,29% 55,52% 14,38% -3,63% 69,10% 19,25% -10,02% 10,74% 22,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 69,17% 62,04% 445,33% 93,46% -13,52% 220,12% 100,98% -9,80% 9,37% 16,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 393,23% 215,90% 145,76% 37,59% -8,50% 203,91% 45,08% 30,95% 40,09% 20,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,57% 93,71% 80,64% 75,30% 51,21% 85,93% 16,30% 40,47% 47,41% 30,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12 636,11% 613,43% 193,85% 123,42% 95,33% 547,11% 117,45% 156,11% 193,23% 143,29%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...