Visa allt om Målarkompaniet i Östersund AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 30 096 26 226 32 943 32 526 29 353 31 646 22 134 22 028 20 805 19 625
Övrig omsättning 364 591 558 4 091 388 278 165 177 134 220
Rörelseresultat (EBIT) 1 341 -1 148 2 228 6 732 2 574 4 325 913 1 436 2 480 2 459
Resultat efter finansnetto 1 311 -1 190 2 197 6 590 2 460 4 292 867 1 151 2 363 2 235
Årets resultat 324 -83 852 7 820 1 765 2 714 754 1 089 1 115 1 002
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 361 2 205 2 064 1 689 4 354 3 775 3 238 2 239 2 941 2 707
Omsättningstillgångar 13 064 14 376 16 135 18 909 14 257 14 304 9 641 9 724 9 005 7 495
Tillgångar 15 425 16 580 18 199 20 598 18 611 18 079 12 879 11 963 11 946 10 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 824 1 500 1 583 10 731 2 911 5 646 3 292 2 913 1 823 1 309
Obeskattade reserver 360 0 1 670 1 000 3 522 3 457 2 761 3 168 3 406 2 709
Avsättningar (tkr) 1 080 720 360 0 2 780 2 420 2 060 1 022 1 575 1 215
Långfristiga skulder 825 797 769 1 642 3 307 273 574 740 984 424
Kortfristiga skulder 11 336 13 563 13 816 7 224 6 091 6 284 4 192 4 119 4 157 4 546
Skulder och eget kapital 15 425 16 580 18 199 20 598 18 611 18 079 12 879 11 963 11 946 10 202
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 1 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 13 563 11 463 9 998 10 312 7 980 6 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 5 173 4 288 4 544 2 903 3 358 3 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 0 3 000 360 375 0 600
Omsättning 30 460 26 817 33 501 36 617 29 741 31 924 22 299 22 205 20 939 19 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 45 48 44 36 31 28 31 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 752 583 686 739 815 1 021 791 711 771 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 435 472 493 541 532 540 452 449 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 569 -891 2 465 6 971 2 713 4 432 1 005 1 596 2 688 2 634
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,76% -20,39% 1,28% 10,81% -7,25% 42,97% 0,48% 5,88% 6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,69% -6,92% 12,24% 32,72% 13,85% 24,02% 7,11% 12,00% 20,91% 24,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,46% -4,38% 6,76% 20,72% 8,78% 13,72% 4,14% 6,52% 12,01% 12,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,20% 80,52% 82,52% 79,10% 79,49% 73,08% 82,35% 75,55% 79,07% 79,33%
Rörelsekapital/omsättning 5,74% 3,10% 7,04% 35,93% 27,82% 25,34% 24,62% 25,44% 23,30% 15,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,65% 9,05% 15,86% 55,88% 30,40% 46,14% 42,28% 43,87% 36,27% 32,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,24% 105,99% 116,78% 261,75% 234,07% 227,63% 229,99% 236,08% 216,62% 164,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...