Visa allt om M3P Förskolor AB
Visa allt om M3P Förskolor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 32 950 32 839 31 480 30 832 27 806 25 303 25 296 23 982 23 484
Övrig omsättning 145 167 196 94 12 56 19 20 30
Rörelseresultat (EBIT) 1 533 1 414 245 699 1 398 611 940 254 1 019
Resultat efter finansnetto 1 648 1 586 240 742 1 452 622 966 298 1 031
Årets resultat 935 1 372 472 377 798 443 704 164 736
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 791 436 103 210 384 533 319 191
Omsättningstillgångar 5 320 2 488 4 466 4 949 3 876 3 087 2 992 2 891 2 503
Tillgångar 5 320 4 279 4 903 5 052 4 087 3 471 3 525 3 211 2 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 213 2 278 1 706 1 734 1 707 1 260 1 167 813 836
Obeskattade reserver 429 0 204 592 388 40 66 32 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 150 224 0 0 116 120 0 0
Kortfristiga skulder 1 678 1 851 2 769 2 726 1 991 2 055 2 173 2 366 1 859
Skulder och eget kapital 5 320 4 279 4 903 5 052 4 087 3 471 3 525 3 211 2 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 722 675 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 434 17 487 16 743 16 017 15 147 15 328 14 649 14 044 13 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 056 6 891 7 841 7 595 6 504 6 299 6 235 6 089 5 655
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 187
Omsättning 33 095 33 006 31 676 30 926 27 818 25 359 25 315 24 002 23 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 54 55 55 55 55 68 64 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 549 608 572 561 506 460 372 375 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 457 454 435 400 402 320 331 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 622 1 528 366 828 1 572 784 1 106 346 1 067
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,34% 4,32% 2,10% 10,88% 9,89% 0,03% 5,48% 2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,11% 37,37% 5,22% 14,79% 35,72% 18,27% 27,80% 9,34% 38,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 4,87% 0,81% 2,42% 5,25% 2,51% 3,87% 1,25% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,55% 95,09% 95,66% 95,97% 95,71% 95,15% 95,79% 95,48% 95,52%
Rörelsekapital/omsättning 11,05% 1,94% 5,39% 7,21% 6,78% 4,08% 3,24% 2,19% 2,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,68% 53,24% 38,04% 42,96% 48,76% 37,15% 34,49% 26,04% 31,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 317,04% 134,41% 161,29% 181,55% 194,68% 150,22% 137,69% 122,19% 134,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...