Visa allt om Lassiebyn AB
Visa allt om Lassiebyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 910 1 334 1 246 1 782 1 616 1 608 1 576 1 489 1 277
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 561 284 274 477 282 380 425 488 459
Resultat efter finansnetto 426 72 50 278 89 201 294 223 214
Årets resultat 440 97 94 220 124 151 231 177 64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 363 8 575 8 844 9 076 9 297 9 634 9 798 10 051 10 347
Omsättningstillgångar 879 1 103 1 116 1 249 894 954 921 711 616
Tillgångar 9 243 9 678 9 960 10 325 10 191 10 588 10 719 10 762 10 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 197 3 557 3 460 3 366 3 146 3 023 2 872 2 641 2 464
Obeskattade reserver 0 110 135 179 165 210 180 165 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 808 5 769 5 835 6 186 5 250 6 800 7 150 7 500 7 850
Kortfristiga skulder 238 242 530 594 1 630 556 517 456 499
Skulder och eget kapital 9 243 9 678 9 960 10 325 10 191 10 588 10 719 10 762 10 963
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 910 1 334 1 246 1 782 1 616 1 608 1 576 1 489 1 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 772 503 506 747 629 711 748 797 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,18% 7,06% -30,08% 10,27% 0,50% 2,03% 5,84% 16,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,15% 2,93% 2,75% 4,62% 2,87% 3,59% 3,96% 4,53% 4,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,74% 21,29% 21,99% 26,77% 18,07% 23,63% 26,97% 32,77% 36,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,56% 64,54% 47,03% 36,76% -45,54% 24,75% 25,63% 17,13% 9,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,59% 37,64% 35,80% 33,88% 32,06% 30,01% 28,03% 25,64% 23,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 369,33% 455,79% 210,57% 210,27% 54,85% 171,58% 178,14% 155,92% 123,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...