Visa allt om Löövs Isolerings AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 7 293 6 538 7 419 6 581 7 851 8 363 7 196 5 615 4 269 4 910
Övrig omsättning 11 95 68 - 67 1 143 74 - -
Rörelseresultat (EBIT) 263 -218 171 -249 -206 317 80 390 -85 36
Resultat efter finansnetto 224 -243 135 -275 -223 297 60 369 -114 6
Årets resultat 224 -243 135 -275 -105 230 21 219 -89 -6
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 422 265 314 208 217 436 349 142 200 168
Omsättningstillgångar 1 518 1 488 1 456 1 349 1 503 1 580 2 167 1 327 858 980
Tillgångar 1 940 1 753 1 770 1 557 1 720 2 015 2 516 1 469 1 058 1 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 101 345 210 485 590 360 339 120 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 118 122 92 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 613 565 535 533 146 208 356 40 116 169
Kortfristiga skulder 1 002 1 087 891 815 1 089 1 099 1 678 998 822 745
Skulder och eget kapital 1 940 1 753 1 770 1 557 1 720 2 015 2 516 1 469 1 058 1 148
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 253 1 240 1 462 1 302 1 164 1 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 548 480 539 491 434 430
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 304 6 633 7 487 6 581 7 918 8 364 7 339 5 689 4 269 4 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 823 1 635 1 855 2 194 2 617 2 091 1 439 1 404 1 067 1 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 692 634 731 620 454 420 470 418 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 368 -134 274 -169 -130 459 189 448 25 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,55% -11,87% 12,73% -16,18% -6,12% 16,22% 28,16% 31,53% -13,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,56% -12,44% 9,66% -15,99% -11,98% 15,73% 3,18% 26,55% -7,94% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% -3,33% 2,30% -3,78% -2,62% 3,79% 1,11% 6,95% -1,97% 0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,61% 63,58% 68,85% 50,60% 38,53% 44,06% 45,73% 59,15% 64,61% 60,59%
Rörelsekapital/omsättning 7,08% 6,13% 7,62% 8,11% 5,27% 5,75% 6,80% 5,86% 0,84% 4,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,75% 5,76% 19,49% 13,49% 28,20% 33,85% 18,09% 27,69% 11,34% 19,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,05% 93,10% 110,89% 121,84% 107,62% 126,48% 117,22% 112,93% 65,45% 80,67%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...