Visa allt om Syd Communication & Security AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 65 423 41 019 43 939 52 084 38 661 24 174 19 596 14 558 13 184 10 487
Övrig omsättning 508 244 230 189 348 185 91 261 67 2
Rörelseresultat (EBIT) 9 414 4 003 2 382 7 278 3 901 1 964 1 989 1 313 2 357 947
Resultat efter finansnetto 9 418 4 078 2 391 7 300 3 891 1 948 1 951 1 282 2 239 861
Årets resultat 7 793 3 423 1 681 5 364 3 177 1 576 1 169 685 1 218 512
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 904 1 267 1 259 3 650 3 309 3 516 3 442 3 183 2 420 2 264
Omsättningstillgångar 24 759 19 295 20 435 17 236 10 640 6 986 6 163 4 831 4 474 2 674
Tillgångar 25 663 20 562 21 694 20 886 13 949 10 502 9 605 8 014 6 893 4 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 551 14 758 13 335 11 654 7 091 4 714 3 538 2 669 2 284 1 066
Obeskattade reserver 1 556 2 070 2 396 2 187 1 779 1 967 2 046 1 604 1 259 679
Avsättningar (tkr) 150 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 808 892 1 071 1 215 1 415
Kortfristiga skulder 5 406 3 533 5 963 7 045 5 080 3 013 3 129 2 670 2 135 1 779
Skulder och eget kapital 25 663 20 562 21 694 20 886 13 949 10 502 9 605 8 014 6 893 4 938
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 8 053 7 015 6 205 5 039 4 656 4 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 957 2 458 2 079 1 572 1 550 1 464
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 800 800 400 300 300 0
Omsättning 65 931 41 263 44 169 52 273 39 009 24 359 19 687 14 819 13 251 10 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 28 27 27 22 18 18 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 256 1 414 1 569 1 929 1 432 1 099 1 089 809 824 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 479 499 471 413 438 466 389 406 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 979 4 453 2 851 7 761 4 358 2 417 2 403 1 637 2 665 1 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,49% -6,65% -15,64% 34,72% 59,93% 23,36% 34,61% 10,42% 25,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,71% 19,90% 11,09% 34,98% 27,99% 18,79% 20,83% 16,87% 34,19% 19,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,40% 9,98% 5,47% 14,03% 10,10% 8,16% 10,21% 9,29% 17,88% 9,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,27% 57,30% 48,93% 46,51% 47,87% 61,70% 68,85% 72,59% 85,33% 82,17%
Rörelsekapital/omsättning 29,58% 38,43% 32,94% 19,57% 14,38% 16,44% 15,48% 14,84% 17,74% 8,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,02% 79,63% 70,08% 63,97% 60,78% 59,50% 53,45% 48,06% 46,60% 31,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 452,61% 537,02% 337,62% 241,87% 208,41% 227,12% 190,60% 170,37% 203,23% 139,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!