Visa allt om Ventilationsteknik i Linköping AB
Visa allt om Ventilationsteknik i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 28 997 24 316 13 821 16 376 21 050 12 322 11 986 8 961 4 937
Övrig omsättning 153 26 214 - 60 60 10 - 25
Rörelseresultat (EBIT) 1 684 1 700 172 32 1 476 253 425 410 -34
Resultat efter finansnetto 1 683 1 707 165 36 1 462 251 416 406 -37
Årets resultat 1 285 1 310 216 10 886 174 236 234 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 706 438 268 159 116 100 136 170 55
Omsättningstillgångar 6 178 5 399 3 101 3 249 3 530 3 802 1 709 1 731 639
Tillgångar 6 884 5 837 3 369 3 408 3 646 3 902 1 845 1 901 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 470 2 185 1 075 859 1 349 463 409 293 59
Obeskattade reserver 250 250 250 375 375 125 125 50 0
Avsättningar (tkr) 60 8 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Kortfristiga skulder 4 104 3 394 2 044 2 174 1 922 3 314 1 311 1 558 533
Skulder och eget kapital 6 884 5 837 3 369 3 408 3 646 3 902 1 845 1 901 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 399 350 367 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 342 4 484 3 467 3 438 3 615 2 114 1 856 1 073 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 266 1 753 1 349 1 266 1 288 875 669 526 356
Utdelning till aktieägare 0 1 000 200 0 500 0 120 120 0
Omsättning 29 150 24 342 14 035 16 376 21 110 12 382 11 996 8 961 4 962
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 11 13 13 10 7 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 933 1 870 1 256 1 260 1 619 1 232 1 712 1 792 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 483 443 386 386 350 419 423 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 712 1 744 199 92 1 532 315 487 442 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,25% 75,94% -15,60% -22,20% 70,83% 2,80% 33,76% 81,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,46% 29,28% 5,22% 1,06% 40,48% 6,48% 23,04% 21,57% -4,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,81% 7,03% 1,27% 0,22% 7,01% 2,05% 3,55% 4,58% -0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,56% 46,11% 50,96% 44,75% 43,69% 38,39% 43,77% 37,81% 43,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,15% 8,25% 7,65% 6,56% 7,64% 3,96% 3,32% 1,93% 2,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,71% 40,77% 37,70% 33,31% 44,58% 14,23% 27,16% 17,31% 8,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,74% 148,11% 115,26% 125,16% 159,42% 84,37% 123,26% 80,87% 115,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...