Visa allt om Kungsgärdets Byggnadsställningar AB
Visa allt om Kungsgärdets Byggnadsställningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 696 6 539 5 419 4 797 4 477 4 381 2 947 2 890 2 337
Övrig omsättning - 12 - 7 58 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 34 396 574 868 710 187 601 850
Resultat efter finansnetto 161 18 396 569 830 689 160 575 839
Årets resultat 750 79 295 316 609 395 166 245 278
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 991 2 585 2 864 3 134 2 413 2 653 1 983 2 122 1 691
Omsättningstillgångar 1 129 1 081 596 859 1 552 621 673 314 164
Tillgångar 4 120 3 666 3 460 3 993 3 965 3 274 2 656 2 436 1 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 726 1 076 1 198 1 403 1 229 757 489 443 378
Obeskattade reserver 343 1 144 1 231 1 221 1 089 1 067 948 1 013 787
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 498 557 414 596 792 959 699 416 370
Kortfristiga skulder 1 553 888 617 773 855 492 521 564 320
Skulder och eget kapital 4 120 3 666 3 460 3 993 3 965 3 274 2 656 2 436 1 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 298 503 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 651 3 129 2 326 2 137 1 707 1 703 822 476 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 296 1 028 808 650 455 450 295 277 192
Utdelning till aktieägare 1 550 100 200 500 143 136 127 120 180
Omsättning 7 696 6 551 5 419 4 804 4 535 4 381 2 947 2 890 2 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 7 7 6 6 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 727 774 685 746 730 737 963 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 466 449 401 362 362 363 451 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 002 772 1 086 1 294 1 623 1 527 931 1 223 1 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,69% 20,67% 12,97% 7,15% 2,19% 48,66% 1,97% 23,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,90% 1,42% 12,63% 15,53% 22,42% 22,27% 7,19% 24,67% 45,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,62% 0,80% 8,06% 12,92% 19,86% 16,64% 6,48% 20,80% 36,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,51% 2,95% -0,39% 1,79% 15,57% 2,94% 5,16% -8,65% -6,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,39% 53,69% 62,38% 57,67% 51,24% 47,14% 44,72% 48,13% 50,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,70% 121,73% 96,60% 111,13% 181,52% 126,22% 129,17% 55,67% 51,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...