Visa allt om SPG Event AB
Visa allt om SPG Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 78 538 72 779 51 681 37 633 26 382 24 513 32 097 19 202 12 944 14 564
Övrig omsättning 100 78 35 16 253 1 687 339 480 2 301 1 372
Rörelseresultat (EBIT) 6 288 6 136 4 513 1 813 960 1 298 -674 -1 394 -1 205 -3 292
Resultat efter finansnetto 6 240 6 166 4 516 1 814 964 1 305 -726 -1 801 -1 493 -3 477
Årets resultat 389 246 1 166 0 -22 948 -542 -1 336 -1 099 16
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 167 0 1 8 18 6 392 1 838 1 189 3 284
Omsättningstillgångar 28 937 18 223 13 290 7 174 8 160 7 099 9 848 3 447 3 876 2 475
Tillgångar 29 238 18 390 13 290 7 175 8 168 7 117 16 240 5 285 5 065 5 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 136 1 181 1 252 86 85 107 109 110 120 116
Obeskattade reserver 337 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 784 9 120 3 846 3 101 4 756 4 513 14 544 3 449 3 488 0
Kortfristiga skulder 10 980 7 290 8 193 3 988 3 326 2 497 1 588 1 727 1 458 5 642
Skulder och eget kapital 29 238 18 390 13 290 7 175 8 168 7 117 16 240 5 285 5 065 5 758
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 517 0 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 3 162 2 135 1 706 2 055 2 439 1 257 2 001 1 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 329 789 671 1 497 747 452 560 681
Utdelning till aktieägare 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 638 72 857 51 716 37 649 26 635 26 200 32 436 19 682 15 245 15 936
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 10 7 6 4 4 5 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 610 7 278 7 383 6 272 6 596 6 128 6 419 4 801 2 157 2 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 581 651 516 605 898 639 559 423 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 345 6 136 4 514 1 820 970 1 308 -664 -1 384 -1 195 -3 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,91% 40,82% 37,33% 42,65% 7,62% -23,63% 67,15% 48,35% -11,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,52% 33,68% 33,98% 25,39% 11,83% 18,39% -4,09% -26,00% -23,26% -57,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,01% 8,51% 8,74% 4,84% 3,66% 5,34% -2,07% -7,16% -9,10% -22,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 17,04% 16,46% 17,01% 11,87% 5,38% -2,05% -2,73%
Rörelsekapital/omsättning 22,86% 15,02% 9,86% 8,47% 18,32% 18,77% 25,73% 8,96% 18,68% -21,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,78% 9,82% 9,42% 1,20% 1,04% 1,50% 0,67% 2,08% 2,37% 2,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,54% 249,97% 162,21% 179,89% 245,34% 284,30% 620,15% 199,59% 265,84% 43,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...