Visa allt om Billström Riemer Andersson Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 221 451 1 792 033 1 318 375 1 364 622 1 207 828 743 367 831 788 503 876 454 582 379 674
Övrig omsättning 1 815 1 286 851 360 360 394 356 255 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 218 634 192 564 111 291 57 039 46 983 27 647 42 060 10 818 15 336 16 614
Resultat efter finansnetto 219 661 193 073 111 304 56 621 47 383 27 809 42 492 11 037 15 843 16 968
Årets resultat 70 634 73 824 66 849 42 372 28 596 18 361 24 030 6 157 8 597 9 425
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 726 3 954 2 440 883 1 776 1 216 1 591 1 527 556 834
Omsättningstillgångar 785 384 721 336 410 886 356 277 336 886 261 327 205 667 154 419 133 443 126 922
Tillgångar 797 111 725 290 413 326 357 160 338 662 262 543 207 257 155 946 133 999 127 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 360 108 640 68 216 57 867 29 775 33 179 34 818 12 400 13 743 12 646
Obeskattade reserver 144 393 96 893 67 614 42 402 40 632 30 152 26 146 16 375 13 366 9 346
Avsättningar (tkr) 2 837 2 021 1 650 1 510 900 1 126 754 1 138 1 216 1 897
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 473 521 517 735 275 846 255 381 267 355 198 086 145 540 126 033 105 674 103 867
Skulder och eget kapital 797 111 725 290 413 326 357 160 338 662 262 543 207 257 155 946 133 999 127 756
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 5 291 3 674 3 966 4 170 3 285 3 075 3 128 3 436 3 244 2 770
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 99 255 87 122 74 770 77 121 67 127 54 176 53 653 42 294 35 248 28 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 157 38 245 33 626 43 313 32 253 24 569 22 672 20 474 15 565 12 686
Utdelning till aktieägare 3 432 2 915 33 400 56 500 14 280 32 000 20 000 3 075 7 500 7 500
Omsättning 2 223 266 1 793 319 1 319 226 1 364 982 1 208 188 743 761 832 144 504 131 454 582 379 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 198 183 176 169 156 146 129 107 91 75
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 219 9 793 7 491 8 075 7 742 5 092 6 448 4 709 4 995 5 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 851 790 707 689 683 614 648 643 629 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 696 193 421 112 164 57 932 47 505 28 200 42 547 11 109 15 593 16 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,96% 35,93% -3,39% 12,98% 62,48% -10,63% 65,08% 10,84% 19,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,59% 26,64% 26,95% 15,97% 14,04% 10,63% 20,53% 7,10% 11,94% 13,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,90% 10,78% 8,45% 4,18% 3,94% 3,75% 5,11% 2,20% 3,52% 4,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,52% 19,97% 19,35% 14,03% 13,96% 17,60% 16,63% 17,60% 17,71% 17,75%
Rörelsekapital/omsättning 14,04% 11,36% 10,24% 7,39% 5,76% 8,51% 7,23% 5,63% 6,11% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,25% 25,40% 29,26% 25,46% 18,15% 21,60% 26,64% 16,14% 17,61% 15,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,86% 139,33% 148,95% 139,51% 126,01% 131,93% 141,31% 122,52% 126,28% 122,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!