Visa allt om Marielund Konsult Aktiebolag
Visa allt om Marielund Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 109 14 78 67 39 88 96 129 114 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -697 -658 -760 -593 -714 -675 -680 -653 -630 -256
Resultat efter finansnetto 567 82 142 32 70 359 456 476 460 94
Årets resultat 396 157 147 27 36 196 249 253 247 47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 130 172 146 165 206 184 166 146 105
Omsättningstillgångar 800 496 689 725 837 893 785 687 575 147
Tillgångar 1 113 626 861 872 1 002 1 099 970 852 721 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 261 254 277 404 508 457 408 354 147
Obeskattade reserver 362 305 426 475 484 465 375 260 139 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 60 181 119 114 127 139 185 228 80
Skulder och eget kapital 1 113 626 861 872 1 002 1 099 970 852 721 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 494 0 497 370 444 449 459 459 456 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 391 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 252 219 255 239 261 252 265 248 230 120
Utdelning till aktieägare 250 150 150 170 154 140 144 200 200 40
Omsättning 109 14 78 67 39 88 96 129 114 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 109 14 78 67 39 88 96 129 114 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 756 624 770 622 722 734 747 742 716 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -697 -653 -755 -588 -709 -670 -680 -653 -630 -256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 678,57% -82,05% 16,42% 71,79% -55,68% -8,33% -25,58% 13,16% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,03% 13,26% 16,49% 3,56% 7,09% 32,76% 47,11% 55,87% 63,80% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 521,10% 592,86% 182,05% 46,27% 182,05% 409,09% 476,04% 368,99% 403,51% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 510,09% 3 114,29% 651,28% 904,48% 1 853,85% 870,45% 672,92% 389,15% 304,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,92% 79,70% 68,09% 71,91% 75,92% 77,41% 75,61% 69,86% 62,98% 65,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,87% 826,67% 380,66% 609,24% 734,21% 703,15% 564,75% 371,35% 252,19% 183,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...