Visa allt om Hem i Bergslagen AB
Visa allt om Hem i Bergslagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 986 12 648 9 852 9 558 7 249 8 648 7 170 6 247 7 109 4 766
Övrig omsättning 17 246 341 328 518 584 400 324 589 640
Rörelseresultat (EBIT) 3 254 2 797 1 269 1 418 137 980 1 025 611 726 97
Resultat efter finansnetto 3 262 2 798 1 284 1 450 154 1 013 1 029 616 763 102
Årets resultat 2 528 2 160 1 022 1 015 88 716 749 444 399 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 8 27 46 65 84
Omsättningstillgångar 8 723 9 332 4 262 3 693 2 543 3 286 3 668 2 295 1 911 629
Tillgångar 8 723 9 332 4 262 3 693 2 543 3 294 3 695 2 341 1 977 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 401 2 873 1 713 1 691 816 1 416 900 551 507 138
Obeskattade reserver 300 300 300 346 223 223 231 235 240 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 022 6 159 2 249 1 656 1 503 1 655 2 563 1 555 1 230 534
Skulder och eget kapital 8 723 9 332 4 262 3 693 2 543 3 294 3 695 2 341 1 977 713
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 1 092 1 130 1 624 1 005
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 662 3 211 3 237 2 474 2 779 716 583 377 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 587 1 276 1 461 1 051 1 206 864 771 863 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 88 200 400 400 30
Omsättning 15 003 12 894 10 193 9 886 7 767 9 232 7 570 6 571 7 698 5 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 7 7 7 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 665 1 405 1 407 1 365 1 036 1 441 1 195 1 249 1 422 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 779 614 682 706 545 712 474 520 604 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 254 2 797 1 269 1 418 145 999 1 044 630 745 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,49% 28,38% 3,08% 31,85% -16,18% 20,61% 14,78% -12,13% 49,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,42% 30,06% 30,29% 39,29% 6,21% 30,87% 27,96% 26,44% 38,59% 14,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,78% 22,18% 13,10% 15,18% 2,18% 11,76% 14,41% 9,91% 10,73% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,70% 25,09% 20,43% 21,31% 14,35% 18,86% 15,41% 11,85% 9,58% 1,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,67% 33,29% 45,68% 53,10% 38,55% 47,98% 28,96% 30,94% 34,39% 23,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,70% 151,52% 189,51% 223,01% 169,19% 198,55% 143,11% 147,59% 155,37% 117,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...