Visa allt om Öckeröborgen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 163 264 1 142 170 1 024 004 917 013 669 937 592 966 551 025 431 042 373 268 328 181
Övrig omsättning 19 551 4 029 3 561 6 926 7 828 4 783 4 072 1 664 2 377 2 315
Rörelseresultat (EBIT) 100 022 96 520 89 447 59 667 38 305 42 329 40 398 26 198 13 447 12 702
Resultat efter finansnetto 98 940 95 601 85 501 59 018 37 751 42 261 40 099 26 495 22 791 35 781
Årets resultat 79 189 73 162 66 589 45 403 29 461 30 653 30 683 20 000 20 406 32 773
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 249 470 207 207 179 256 151 063 138 584 113 073 91 406 51 739 56 702 76 255
Omsättningstillgångar 520 530 367 096 400 861 319 415 256 928 201 847 236 325 175 749 193 213 159 327
Tillgångar 770 000 574 303 580 118 470 478 395 512 314 920 327 731 227 488 249 914 235 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 331 013 289 323 195 310 158 192 151 845 132 539 131 413 104 695 94 060 88 654
Minoritetsintressen 40 906 0 16 236 10 994 0 10 148 0 1 976 877 1 659
Avsättningar (tkr) 19 178 9 631 7 308 6 718 6 011 5 133 6 387 4 091 3 601 5 415
Långfristiga skulder 27 325 25 159 23 767 67 589 26 586 24 938 14 074 0 24 000 44 251
Kortfristiga skulder 351 578 250 190 337 497 226 986 211 069 142 162 175 857 116 726 127 377 95 603
Skulder och eget kapital 770 000 574 303 580 118 470 478 395 512 314 920 327 731 227 488 249 914 235 581
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 10 291 8 905 8 960 7 746 6 344 6 940 5 717 3 675 2 903 3 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 1 457 - - - - -
Löner till övriga anställda 125 982 116 326 109 051 102 599 93 289 84 988 77 711 58 203 54 860 56 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 100 49 198 46 544 48 463 41 969 38 995 34 900 25 254 21 793 22 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 182 815 1 146 199 1 027 565 923 939 677 765 597 749 555 097 432 706 375 645 330 496
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 314 293 263 249 230 216 205 154 144 168
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 705 3 898 3 894 3 683 2 913 2 745 2 688 2 799 2 592 1 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 609 672 652 641 618 580 569 554 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 119 418 113 145 102 651 72 979 50 469 53 766 51 585 35 478 21 572 24 612
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,85% 11,54% 11,67% 36,88% 12,98% 7,61% 27,84% 15,48% 13,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,00% 16,87% 15,64% 12,88% 9,96% 13,73% 12,44% 11,86% 9,81% 16,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,60% 8,48% 8,86% 6,61% 5,88% 7,29% 7,40% 6,26% 6,57% 11,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,35% 34,35% 35,61% 35,26% 39,18% 41,30% 40,89% 38,70% 36,18% 47,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,52% 10,24% 6,19% 10,08% 6,85% 10,07% 10,97% 13,69% 17,64% 19,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,99% 50,38% 33,67% 33,62% 38,39% 42,09% 40,10% 46,02% 37,64% 37,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,74% 146,73% 93,85% 108,15% 97,31% 111,88% 109,43% 119,04% 113,77% 104,26%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 17 072 15 166 11 966 12 884 10 905 12 034 9 632 7 414 4 738 4 107
Övrig omsättning 39 0 0 124 21 0 198 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 505 2 532 2 601 2 307 1 272 2 593 1 597 356 -590 -572
Resultat efter finansnetto 4 447 3 399 1 659 23 389 26 760 26 057 40 873 11 849 39 923 35 741
Årets resultat 3 1 422 1 181 22 598 26 330 25 342 40 441 11 696 40 661 35 843
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 228 607 168 513 164 961 143 554 131 142 122 890 116 424 94 508 95 915 75 416
Omsättningstillgångar 87 228 139 688 78 876 88 576 106 537 48 750 47 058 17 774 29 634 35 205
Tillgångar 315 835 308 201 243 838 232 130 237 679 171 640 163 482 112 282 125 550 110 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 563 105 560 104 138 122 957 125 356 119 026 113 684 85 244 81 747 56 087
Obeskattade reserver 500 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 170 3 444 3 830 44 412 3 015 3 896 3 896 0 24 000 24 000
Kortfristiga skulder 208 602 198 937 135 869 64 762 109 308 48 718 45 902 27 039 19 802 30 535
Skulder och eget kapital 315 835 308 201 243 838 232 130 237 679 171 640 163 482 112 282 125 550 110 621
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 2 866 2 405 2 029 2 001 1 672 1 621 1 671 1 564 1 657 1 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 204 2 091 1 857 987 1 076 1 037 1 058 1 140 766 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 159 2 083 1 653 2 472 2 418 2 293 2 161 2 091 992 1 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 20 000 24 998 20 000 20 000 12 000 7 000 15 000
Omsättning 17 111 15 166 11 966 13 008 10 926 12 034 9 830 7 414 4 738 4 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 5 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 707 1 896 2 393 3 221 2 726 3 009 2 408 1 854 1 185 1 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 830 922 1 226 1 487 1 401 1 291 1 308 1 240 907 1 021
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 773 2 704 2 601 2 307 1 272 2 593 1 597 364 -590 -572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,57% 26,74% -7,13% 18,15% -9,38% 24,94% 29,92% 56,48% 15,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,03% 1,60% 1,83% 10,51% 11,47% 15,27% 25,08% 10,76% 32,65% 32,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,51% 32,51% 37,21% 189,34% 250,00% 217,87% 425,61% 163,02% 865,18% 883,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -710,95% -390,67% -476,29% 184,83% -25,41% 0,27% 12,00% -124,97% 207,51% 113,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,55% 34,32% 42,71% 52,97% 52,74% 69,35% 69,54% 75,92% 65,11% 50,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,82% 70,22% 58,05% 136,77% 97,46% 100,07% 102,52% 65,73% 149,65% 115,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!