Visa allt om Juhlins Maskiner AB
Visa allt om Juhlins Maskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 418 1 420 1 374 1 520 1 890 1 915 1 183 1 129 1 053 1 065
Övrig omsättning 206 - 63 149 - 13 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 87 204 406 128 496 -106 8 60 134
Resultat efter finansnetto 242 81 183 369 91 484 -118 6 53 115
Årets resultat 179 26 135 200 14 188 -25 19 33 58
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 502 608 509 731 649 601 92 267 444 633
Omsättningstillgångar 812 957 1 097 876 782 320 504 258 194 175
Tillgångar 1 314 1 565 1 606 1 607 1 431 922 597 525 638 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 823 797 662 462 448 260 285 265 232
Obeskattade reserver 453 447 411 409 302 233 0 93 118 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 18 180 342 0 69 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 295 381 357 325 240 267 147 254 462
Skulder och eget kapital 1 314 1 565 1 606 1 607 1 431 922 597 525 638 808
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 276 281 221 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 356 342 323 370 17 19 64 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 138 134 115 144 104 94 108 0
Utdelning till aktieägare 180 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 624 1 420 1 437 1 669 1 890 1 928 1 183 1 129 1 053 1 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 - 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 709 710 687 760 945 - 592 565 527 1 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 233 247 238 224 - 206 207 204 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 528 359 426 613 259 548 86 185 249 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,14% 3,35% -9,61% -19,58% -1,31% 61,88% 4,78% 7,22% -1,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,49% 5,62% 12,76% 25,33% 9,08% 53,80% -17,76% 1,52% 9,40% 16,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,14% 6,20% 14,92% 26,78% 6,88% 25,90% -8,96% 0,71% 5,70% 12,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 73,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,05% 46,62% 52,11% 34,14% 24,18% 4,18% 20,03% 9,83% -5,70% -26,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,32% 74,87% 69,59% 61,05% 48,75% 67,21% 43,55% 67,34% 55,17% 38,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 510,69% 324,41% 287,93% 245,38% 240,62% 133,33% 188,76% 175,51% 76,38% 37,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...