Visa allt om Säffle Plåt & Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 16 981 15 621 12 874 14 322 10 264 8 114 5 796 5 779 5 948 3 977
Övrig omsättning 91 119 31 11 28 34 8 0 0 6
Rörelseresultat (EBIT) -331 18 445 -13 350 197 276 325 223 266
Resultat efter finansnetto -397 -56 378 -81 270 313 189 334 174 234
Årets resultat 4 87 175 6 122 76 82 196 90 95
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 410 1 338 1 523 1 701 1 735 1 997 1 971 1 995 1 305 475
Omsättningstillgångar 5 177 3 374 2 721 2 355 2 544 1 332 968 962 863 1 148
Tillgångar 5 587 4 712 4 244 4 056 4 280 3 329 2 939 2 957 2 169 1 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 818 731 556 650 578 552 520 354 264
Obeskattade reserver 16 446 632 572 668 501 290 219 154 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 063 751 1 206 700 1 014 800 968 1 136 612 466
Kortfristiga skulder 3 218 2 697 1 676 2 228 1 948 1 450 1 129 1 081 1 049 789
Skulder och eget kapital 5 587 4 712 4 244 4 056 4 280 3 329 2 939 2 957 2 169 1 623
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 344 269 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 55
Löner till övriga anställda - - - 3 596 3 128 2 445 1 600 1 355 1 391 877
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 1 320 1 069 859 593 626 606 478
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 50 50 50 30 30
Omsättning 17 072 15 740 12 905 14 333 10 292 8 148 5 804 5 779 5 948 3 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 13 12 12 11 8 5 5 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 061 1 202 1 073 1 194 933 1 014 1 159 1 156 850 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 434 422 417 388 407 465 472 326 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 235 673 225 621 442 505 587 416 391
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,71% 21,34% -10,11% 39,54% 26,50% 39,99% 0,29% -2,84% 49,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,91% 0,38% 10,51% -0,32% 8,20% 11,96% 9,46% 14,37% 10,28% 16,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,94% 0,12% 3,46% -0,09% 3,42% 4,91% 4,80% 7,35% 3,75% 6,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,92% 45,57% 57,06% 48,21% 57,14% 57,63% 61,87% 67,23% 58,84% 69,25%
Rörelsekapital/omsättning 11,54% 4,33% 8,12% 0,89% 5,81% -1,45% -2,78% -2,06% -3,13% 9,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,41% 24,74% 28,84% 24,71% 27,36% 29,10% 26,05% 23,04% 21,55% 20,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,43% 107,49% 128,16% 73,88% 93,99% 63,38% 49,16% 57,17% 61,87% 120,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!