Visa allt om ELON Group Holding AB (publ)
Visa allt om ELON Group Holding AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 831 784 3 600 618 3 315 271 2 831 541 2 659 865 2 329 583 2 274 486 2 089 269 1 075 066
Övrig omsättning 12 571 23 752 11 233 46 090 79 649 84 526 11 376 35 545 20 670
Rörelseresultat (EBIT) 41 266 52 587 50 250 34 639 -16 424 29 112 25 482 28 439 10 585
Resultat efter finansnetto 38 436 49 466 45 651 40 287 -23 174 23 618 24 798 24 414 6 736
Årets resultat 26 028 37 747 34 130 32 680 -17 098 11 126 12 202 11 738 1 047
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 386 516 407 500 389 948 184 450 187 478 199 025 190 240 222 843 253 463
Omsättningstillgångar 1 045 838 985 775 876 513 799 206 820 206 806 889 762 659 652 853 535 112
Tillgångar 1 432 354 1 393 275 1 266 461 983 656 1 007 684 1 005 914 952 899 875 696 788 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 960 272 296 234 332 201 373 169 030 184 995 174 025 161 552 148 586
Minoritetsintressen 197 204 1 290 850 848 659 1 044 1 098 910
Avsättningar (tkr) 20 179 21 413 17 802 9 003 9 052 41 488 10 036 8 057 8 547
Långfristiga skulder 243 671 250 474 244 156 133 150 141 404 169 207 207 148 231 435 252 800
Kortfristiga skulder 873 347 848 888 768 881 639 280 687 350 609 565 560 646 473 554 377 732
Skulder och eget kapital 1 432 354 1 393 275 1 266 461 983 656 1 007 684 1 005 914 952 899 875 696 788 575
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 953 6 590 4 856 6 411 16 277 8 364 9 100 9 935 4 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 105 122 96 668 87 984 76 744 103 958 76 739 72 552 67 326 32 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 49 896 42 990 39 022 533 567 544 018 35 203 33 500 31 575 21 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 844 355 3 624 370 3 326 504 2 877 631 2 739 514 2 414 109 2 285 862 2 124 814 1 095 736
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 252 262 257 210 298 225 230 224 227
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 205 13 743 12 900 13 484 8 926 10 354 9 889 9 327 4 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 576 524 572 505 549 517 489 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 557 84 428 66 998 42 831 4 840 58 223 56 737 67 197 19 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,42% 8,61% 17,08% 6,45% 14,18% 2,42% 8,87% 94,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,18% 4,06% 4,17% 4,86% -1,44% 3,23% 3,25% 3,45% 1,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,19% 1,57% 1,59% 1,69% -0,54% 1,39% 1,36% 1,45% 1,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,66% 13,79% 14,23% 13,06% 13,96% 12,29% 17,60% 14,58% 13,67%
Rörelsekapital/omsättning 4,50% 3,80% 3,25% 5,65% 4,99% 8,47% 8,88% 8,58% 14,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,59% 19,54% 18,50% 20,47% 16,77% 18,39% 18,26% 18,45% 18,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,15% 84,29% 74,86% 91,95% 85,10% 92,93% 99,28% 97,13% 93,83%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 958 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 538 -75 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0
Resultat efter finansnetto -2 537 -73 -1 9 0 7 0 2 18 0
Årets resultat -249 -73 -1 9 0 5 0 -4 18 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 052 110 000 114 892 114 892 114 892 114 892 114 892 124 892 124 892 0
Omsättningstillgångar 9 570 5 457 530 530 521 521 515 520 518 100
Tillgångar 119 622 115 457 115 422 115 422 115 413 115 413 115 407 125 412 125 410 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 097 115 347 115 420 115 420 115 411 115 411 115 407 115 406 115 410 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0
Kortfristiga skulder 4 525 110 2 2 2 2 0 6 0 0
Skulder och eget kapital 119 622 115 457 115 422 115 422 115 413 115 413 115 407 125 412 125 410 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 2 847 0 - - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 271 0 - - 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 527 0 - - 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 958 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 0 - - - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 990 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 460 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 529 -75 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 608,29% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,12% -0,06% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,21% -10,43% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 42,19% 763,86% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,22% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,02% 92,03% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,49% 4 960,91% 26 500,00% 26 500,00% 26 050,00% 26 050,00% - 8 666,67% - -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...