Visa allt om Adtraction Marketing AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 526 080 415 390 277 711
Övrig omsättning 660 153 1 037
Rörelseresultat (EBIT) 24 839 21 664 16 935
Resultat efter finansnetto 25 186 25 164 17 221
Årets resultat 19 301 20 241 13 293
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 516 360 1 055
Omsättningstillgångar 136 454 117 782 81 742
Tillgångar 136 970 118 142 82 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 263 26 855 16 695
Minoritetsintressen 1 242 953 460
Avsättningar (tkr) 86 88 88
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 379 90 245 65 553
Skulder och eget kapital 136 970 118 142 82 797
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 1 800 1 470 1 256
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 32 268 29 230 16 120
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 9 670 8 814 4 656
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 526 740 415 543 278 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 48 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 565 8 654 6 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 913 827 601
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 938 21 861 17 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,65% 49,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,43% 21,33% 20,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,80% 6,07% 6,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,09% 20,12% 19,53%
Rörelsekapital/omsättning 5,53% 6,63% 5,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,63% 22,73% 20,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,08% 130,51% 124,70%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 525 522 414 209 277 125 192 695 124 595 81 475 47 511 30 374 15 074 7 165
Övrig omsättning 660 153 119 432 366 393 263 216 108 -
Rörelseresultat (EBIT) 16 131 17 858 14 056 9 842 5 920 7 086 1 771 1 080 141 193
Resultat efter finansnetto 23 412 23 418 14 356 11 778 7 563 8 592 2 042 1 058 65 194
Årets resultat 19 779 19 459 10 938 9 498 6 048 6 663 1 836 594 65 194
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 071 845 1 212 1 251 1 249 1 270 493 688 349 564
Omsättningstillgångar 131 007 111 524 77 346 52 983 36 882 24 261 13 522 8 537 4 450 2 521
Tillgångar 132 078 112 370 78 558 54 234 38 131 25 531 14 015 9 225 4 798 3 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 597 24 817 14 358 9 919 6 421 6 769 2 056 814 220 340
Obeskattade reserver 400 400 400 400 400 400 0 259 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 400 800
Kortfristiga skulder 104 081 87 153 63 801 43 915 31 309 18 362 11 959 8 152 4 178 1 945
Skulder och eget kapital 132 078 112 370 78 558 54 234 38 131 25 531 14 015 9 225 4 798 3 085
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 1 470 1 256 - 0 - 0 0 - 385
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 323 29 230 4 081 - 4 526 4 571 4 572 2 614 1 887 430
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 992 8 814 2 251 - 1 944 1 503 1 522 902 588 256
Utdelning till aktieägare 13 000 17 000 9 000 6 500 6 000 6 500 1 950 179 0 0
Omsättning 526 182 414 362 277 244 193 127 124 961 81 868 47 774 30 590 15 182 7 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 48 12 12 12 12 12 6 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 52 552 8 629 23 094 16 058 10 383 6 790 3 959 5 062 2 512 2 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 81 698 764 584 549 523 629 422 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 166 17 893 14 091 9 952 6 002 7 161 1 966 1 275 356 408
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,87% 49,47% 43,82% 54,66% 52,92% 71,49% 56,42% 101,50% 110,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,76% 20,85% 18,30% 21,72% 20,25% 33,71% 15,08% 11,97% 3,52% 6,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,46% 5,66% 5,19% 6,11% 6,20% 10,56% 4,45% 3,63% 1,12% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,01% 19,90% 19,37% 19,02% 19,31% 23,93% 24,12% 24,46% 28,33% 37,40%
Rörelsekapital/omsättning 5,12% 5,88% 4,89% 4,71% 4,47% 7,24% 3,29% 1,27% 1,80% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,13% 22,36% 18,67% 18,86% 17,66% 27,73% 14,67% 10,89% 4,59% 11,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,87% 127,96% 121,23% 120,65% 117,80% 132,13% 113,07% 104,72% 106,51% 129,61%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...