Visa allt om Karlskoga Ventilteknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 3 018 2 722 2 273 2 027 2 107 2 144 4 797 4 540 5 462 4 078
Övrig omsättning 0 64 0 50 163 210 223 105 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 387 168 -125 297 37 -239 186 -141 895 290
Resultat efter finansnetto 229 210 60 237 15 -273 176 -158 878 277
Årets resultat 204 33 130 158 71 -35 120 -37 443 143
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 483 582 739 10 31 78 300 430 535 244
Omsättningstillgångar 936 983 1 145 992 1 089 1 186 1 409 1 771 2 023 1 451
Tillgångar 1 419 1 565 1 884 1 001 1 120 1 264 1 708 2 202 2 557 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 537 333 400 570 513 541 676 656 843 500
Obeskattade reserver 36 112 60 143 154 238 477 461 583 313
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 328 477 650 52 133 43 0 0 128 156
Kortfristiga skulder 518 643 773 236 320 441 555 1 084 1 003 726
Skulder och eget kapital 1 419 1 565 1 884 1 001 1 120 1 264 1 708 2 202 2 557 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 572 1 413 1 150 966 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 321 590 473 385 270
Utdelning till aktieägare 0 0 100 200 100 100 100 100 150 100
Omsättning 3 018 2 786 2 273 2 077 2 270 2 354 5 020 4 645 5 463 4 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 018 2 722 2 273 2 027 1 054 1 072 1 199 1 135 1 821 1 359
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 254 1 311 804 1 004 456 490 539 438 501 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 545 327 -71 310 84 -178 327 -33 1 013 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,87% 19,75% 12,14% -3,80% -1,73% -55,31% 5,66% -16,88% 33,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,03% 41,15% 4,30% 33,37% 3,39% -18,28% 11,24% -6,40% 35,04% 17,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,65% 23,66% 3,56% 16,48% 1,80% -10,77% 4,00% -3,11% 16,40% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,48% 98,31% 67,80% 88,16% 75,04% 70,85% 73,44% 61,39% 71,11% 66,14%
Rörelsekapital/omsättning 13,85% 12,49% 16,37% 37,30% 36,50% 34,75% 17,80% 15,13% 18,67% 17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,82% 26,86% 23,72% 68,09% 56,53% 57,49% 61,36% 46,12% 49,77% 43,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,69% 147,74% 142,04% 280,93% 218,75% 176,19% 176,04% 122,14% 136,69% 107,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...