Visa allt om Johansson & Winge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 20 731 21 919 23 435 20 711 16 859 14 909 16 507 16 766 14 127 12 741
Övrig omsättning 206 239 261 256 242 503 274 228 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 111 5 256 5 249 4 593 2 530 2 264 2 685 2 319 2 659 2 774
Resultat efter finansnetto 5 029 5 129 5 145 4 480 2 387 2 200 2 674 2 323 2 744 2 838
Årets resultat 2 511 3 011 4 022 3 932 1 865 1 608 1 578 1 692 2 024 2 001
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 999 4 330 4 341 4 528 4 790 4 578 478 337 225 223
Omsättningstillgångar 6 896 6 930 7 577 6 962 4 954 4 769 4 602 4 995 4 981 5 064
Tillgångar 12 894 11 260 11 918 11 490 9 744 9 346 5 080 5 332 5 206 5 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 628 3 117 4 156 4 034 2 022 2 257 1 774 2 220 2 329 2 255
Obeskattade reserver 2 300 1 300 45 66 600 640 625 99 78 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 180 4 240 4 112 4 292 4 823 4 410 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 786 2 603 3 605 3 099 2 299 2 039 2 681 3 012 2 799 2 961
Skulder och eget kapital 12 894 11 260 11 918 11 490 9 744 9 346 5 080 5 332 5 206 5 288
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 1 622 1 275 1 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 10 172 9 877 7 918 7 078 7 653 6 786 5 410 4 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 3 363 3 173 2 553 2 423 2 531 2 700 2 201 1 997
Utdelning till aktieägare 0 3 000 4 050 3 900 1 920 2 100 1 125 1 125 1 800 1 950
Omsättning 20 937 22 158 23 696 20 967 17 101 15 412 16 781 16 994 14 127 12 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 33 35 34 30 27 27 29 24 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 664 670 609 562 552 611 578 589 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 409 396 376 351 352 383 372 342 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 529 5 408 5 436 4 684 2 928 2 481 2 808 2 399 2 715 2 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,42% -6,47% 13,15% 22,85% 13,08% -9,68% -1,54% 18,68% 10,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,65% 46,68% 44,05% 39,98% 25,97% 24,22% 52,87% 43,94% 52,90% 54,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,66% 23,98% 22,40% 22,18% 15,01% 15,19% 16,27% 13,97% 19,49% 22,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,55% 99,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,83% 19,74% 16,95% 18,65% 15,75% 18,31% 11,64% 11,83% 15,45% 16,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,30% 36,69% 35,17% 35,56% 25,55% 29,20% 43,99% 43,00% 45,84% 43,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,52% 266,23% 210,18% 224,65% 215,48% 233,89% 171,65% 165,84% 177,96% 171,02%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...