Visa allt om EdGyr AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 62 259 50 599 51 228 39 607 20 360 18 004 11 873 8 687 8 969 8 097
Övrig omsättning 275 283 122 39 72 77 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 113 1 372 2 812 2 602 1 059 929 603 73 221 335
Resultat efter finansnetto 5 088 1 343 2 762 2 562 1 055 918 613 65 212 334
Årets resultat 3 030 809 1 597 1 465 840 702 433 42 108 241
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 012 2 186 2 446 2 165 346 317 285 91 158 151
Omsättningstillgångar 20 793 14 457 13 140 13 663 6 378 5 008 3 845 2 529 1 613 1 194
Tillgångar 22 804 16 642 15 586 15 828 6 724 5 325 4 130 2 620 1 771 1 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 222 3 192 3 583 3 186 1 721 1 280 579 146 384 476
Obeskattade reserver 2 940 1 720 1 437 753 97 139 139 94 94 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 525 625 725 825 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 117 11 105 9 841 11 063 4 906 3 906 3 413 2 380 1 293 825
Skulder och eget kapital 22 804 16 642 15 586 15 828 6 724 5 325 4 130 2 620 1 771 1 345
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 920 3 340 2 538 3 012 1 637
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 622 1 065 785 936 750
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 1 200 0 400 0 0 280 200
Omsättning 62 534 50 882 51 350 39 646 20 432 18 081 11 873 8 687 8 969 8 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 30 27 25 19 16 12 10 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 008 1 687 1 897 1 584 1 072 1 125 989 869 815 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 556 555 422 402 427 384 348 376 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 564 1 827 3 247 2 903 1 180 1 041 656 141 279 420
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,04% -1,23% 29,34% 94,53% 13,09% 51,64% 36,68% -3,14% 10,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,43% 8,24% 18,04% 16,44% 15,75% 17,45% 14,92% 2,79% 12,48% 24,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,22% 2,71% 5,49% 6,57% 5,20% 5,16% 5,19% 0,84% 2,46% 4,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,59% 42,18% 39,63% 37,76% 47,21% 48,01% 50,40% 49,32% 53,95% 51,32%
Rörelsekapital/omsättning 12,33% 6,62% 6,44% 6,56% 7,23% 6,12% 3,64% 1,72% 3,57% 4,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,34% 27,24% 30,18% 23,84% 26,72% 26,07% 16,64% 8,37% 25,59% 37,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,52% 130,18% 133,52% 123,50% 130,00% 128,21% 112,66% 106,26% 124,75% 144,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...