Visa allt om MN Krog AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 1 153 3 574 3 700 3 912 4 221 4 933 5 664 5 887 6 146 5 997
Övrig omsättning 1 528 468 2 - 59 - 11 7 - 675
Rörelseresultat (EBIT) -60 300 160 37 -54 -245 470 -425 -46 691
Resultat efter finansnetto -60 300 161 39 -56 -239 463 -435 -49 667
Årets resultat -60 251 161 44 -56 -239 428 -358 22 572
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 626 8 51 93 126 187 201 502 824 1 100
Omsättningstillgångar 1 440 1 288 997 836 839 794 1 213 528 805 984
Tillgångar 2 066 1 296 1 048 929 965 980 1 413 1 030 1 629 2 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 900 959 709 547 503 559 798 370 728 825
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 65 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 16 0 0 114 3 2
Kortfristiga skulder 1 166 337 339 381 446 421 615 546 833 1 111
Skulder och eget kapital 2 066 1 296 1 048 929 965 980 1 413 1 030 1 629 2 084
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 276 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 324 1 509 2 089 1 977 1 712 1 716 1 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 444 525 619 623 498 471 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 2 681 4 042 3 702 3 912 4 280 4 933 5 675 5 894 6 146 6 672
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 7 8 12 12 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 288 894 925 559 528 411 472 535 615 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 406 374 255 247 194 189 203 241 234
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 317 202 111 17 -161 658 138 468 1 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,74% -3,41% -5,42% -7,32% -14,43% -12,91% -3,79% -4,21% 2,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,90% 23,15% 15,27% 4,31% -5,60% -24,08% 33,40% -41,26% -2,76% 33,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,20% 8,39% 4,32% 1,02% -1,28% -4,78% 8,33% -7,22% -0,73% 11,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,10% 61,70% 66,16% 68,05% 66,81% 62,52% 68,13% 61,41% 65,15% 60,40%
Rörelsekapital/omsättning 23,76% 26,61% 17,78% 11,63% 9,31% 7,56% 10,56% -0,31% -0,46% -2,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,56% 74,00% 67,65% 58,88% 52,12% 57,04% 56,48% 35,92% 47,63% 44,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,52% 373,29% 261,06% 180,31% 153,81% 154,87% 174,96% 73,08% 84,27% 74,71%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...