Visa allt om Lars Westling Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 10 494 11 933 11 305 9 026 9 662 9 063 7 864 6 212 5 562 6 356
Övrig omsättning 271 228 319 528 112 5 152 0 5 0
Rörelseresultat (EBIT) 272 408 229 324 325 244 722 523 140 332
Resultat efter finansnetto 111 259 79 176 250 224 697 498 119 308
Årets resultat 2 136 29 68 171 371 375 246 71 152
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 242 6 192 6 296 5 671 4 042 917 1 124 831 664 528
Omsättningstillgångar 1 453 2 735 2 632 2 849 2 644 2 874 2 269 1 798 1 272 2 175
Tillgångar 7 695 8 926 8 928 8 520 6 687 3 791 3 393 2 630 1 936 2 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 481 599 523 494 427 631 635 440 264 343
Obeskattade reserver 827 724 664 629 555 527 784 580 404 384
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 545 4 869 4 840 5 054 3 866 467 568 361 195 230
Kortfristiga skulder 1 841 2 734 2 902 2 342 1 839 2 166 1 406 1 249 1 073 1 746
Skulder och eget kapital 7 695 8 926 8 928 8 520 6 687 3 791 3 393 2 630 1 936 2 703
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 752 2 499 2 045 1 887 2 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 002 781 677 625 609
Utdelning till aktieägare 0 120 60 0 0 375 375 180 70 150
Omsättning 10 765 12 161 11 624 9 554 9 774 9 068 8 016 6 212 5 567 6 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 8 8 8 7 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 312 1 326 1 256 1 003 1 208 1 133 983 887 927 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 567 554 471 507 465 408 382 408 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 610 748 539 518 455 438 892 676 261 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,06% 5,56% 25,25% -6,58% 6,61% 15,25% 26,59% 11,69% -12,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,53% 4,57% 2,56% 3,81% 4,86% 6,44% 21,28% 19,89% 7,23% 12,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,59% 3,42% 2,03% 3,60% 3,36% 2,69% 9,18% 8,42% 2,52% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,73% 59,16% 59,02% 60,26% 57,92% 58,71% 63,63% 66,44% 59,26% 58,15%
Rörelsekapital/omsättning -3,70% 0,01% -2,39% 5,62% 8,33% 7,81% 10,97% 8,84% 3,58% 6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,63% 13,04% 11,66% 11,56% 12,86% 27,49% 36,74% 33,93% 29,02% 23,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,92% 100,04% 90,70% 118,23% 139,42% 128,99% 156,05% 143,96% 118,55% 124,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!