Visa allt om Vislanda Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 20 948 26 660 25 405 17 773 14 265 17 298 16 302 16 139 14 851 14 508
Övrig omsättning 223 419 3 88 303 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 470 3 125 1 754 2 142 794 1 792 439 1 733 1 671 2 617
Resultat efter finansnetto 365 3 062 1 736 2 143 798 1 798 456 1 743 1 674 2 574
Årets resultat 365 2 373 1 667 1 973 1 054 1 083 288 1 261 878 1 856
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 403 4 849 2 777 2 352 2 634 3 185 3 627 3 861 3 346 2 621
Omsättningstillgångar 9 751 10 191 8 800 7 615 7 103 6 619 5 518 6 079 6 140 6 025
Tillgångar 14 153 15 040 11 577 9 967 9 737 9 804 9 145 9 941 9 487 8 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 264 7 400 6 027 5 860 4 887 4 833 4 750 5 462 4 601 3 851
Obeskattade reserver 605 605 605 1 015 1 415 1 980 1 576 1 524 1 525 1 055
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 940 2 740 750 223 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 344 4 295 4 195 2 869 3 435 2 991 2 819 2 955 3 361 3 741
Skulder och eget kapital 14 153 15 040 11 577 9 967 9 737 9 804 9 145 9 941 9 487 8 646
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 910 916
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 4 721 3 899 3 521 4 039 3 725 2 893 2 186 2 017
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 1 808 1 566 1 382 1 529 1 474 1 142 1 163 1 130
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 000 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 400 127
Omsättning 21 171 27 079 25 408 17 861 14 568 17 298 16 302 16 139 14 851 14 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 13 11 11 11 11 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 397 1 777 1 954 1 616 1 297 1 573 1 482 1 793 1 650 1 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 496 506 503 449 501 472 450 481 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 083 3 742 2 140 2 742 1 624 2 711 1 365 2 758 2 388 3 045
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,43% 4,94% 42,94% 24,59% -17,53% 6,11% 1,01% 8,67% 2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 20,78% 15,17% 21,54% 8,20% 18,34% 4,99% 17,56% 17,67% 30,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% 11,72% 6,91% 12,08% 5,59% 10,39% 2,80% 10,82% 11,29% 18,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,35% 60,13% 49,23% 60,33% 58,18% 60,84% 55,45% 54,17% 57,24% 62,53%
Rörelsekapital/omsättning 21,04% 22,12% 18,13% 26,70% 25,71% 20,97% 16,56% 19,36% 18,71% 15,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,59% 52,34% 56,14% 66,74% 61,53% 65,05% 64,64% 66,24% 60,34% 53,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,54% 205,47% 179,12% 183,90% 201,75% 215,21% 188,44% 198,44% 175,66% 156,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...