Visa allt om Göran Eskilssons Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 3 572 2 990 2 716 3 106 2 275 1 781 2 163 2 871 2 583 4 363
Övrig omsättning 70 0 4 0 10 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 388 68 177 298 124 129 -170 -210 304 15
Resultat efter finansnetto 382 63 171 290 117 124 -179 -222 296 4
Årets resultat 177 78 88 169 49 84 -87 5 137 7
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 419 258 366 291 278 122 203 291 375 266
Omsättningstillgångar 1 461 1 194 1 066 1 105 920 733 673 1 309 971 516
Tillgångar 1 880 1 452 1 432 1 395 1 198 855 876 1 600 1 347 782
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 695 617 529 359 311 227 313 309 172
Obeskattade reserver 345 189 225 167 94 40 0 92 322 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 30 83 135 187 55 106 157 202 109
Kortfristiga skulder 512 538 508 565 558 450 544 1 038 514 288
Skulder och eget kapital 1 880 1 452 1 432 1 395 1 198 855 876 1 600 1 347 782
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 559 562 727 626 776
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 223 219 270 235 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 642 2 990 2 720 3 106 2 285 1 781 2 163 2 871 2 583 4 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 786 1 495 1 358 1 553 1 138 891 1 082 1 436 1 292 1 454
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 508 463 507 448 396 402 509 437 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 482 176 261 364 158 210 -83 -113 350 118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,46% 10,09% -12,56% 36,53% 27,74% -17,66% -24,66% 11,15% -40,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,64% 4,68% 12,36% 21,36% 10,35% 15,09% -19,41% -13,12% 22,57% 2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,86% 2,27% 6,52% 9,59% 5,45% 7,24% -7,86% -7,31% 11,77% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,19% 49,03% 53,42% 52,90% 52,75% 65,24% 42,95% 39,43% 56,14% 71,65%
Rörelsekapital/omsättning 26,57% 21,94% 20,54% 17,39% 15,91% 15,89% 5,96% 9,44% 17,69% 5,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,70% 58,02% 55,34% 47,26% 36,09% 40,02% 25,91% 24,05% 40,56% 42,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,35% 221,93% 209,84% 192,21% 161,47% 158,67% 120,22% 124,28% 185,21% 172,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!