Visa allt om Centric Professionals AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 190 973 183 152 243 477 210 209 174 472 175 144 148 481 133 794 121 107 106 228
Övrig omsättning 530 5 666 424 1 438 846 450 131 73 32 201
Rörelseresultat (EBIT) 9 251 5 686 3 009 10 623 5 298 11 383 10 069 10 513 6 962 7 915
Resultat efter finansnetto 9 045 5 480 2 825 10 661 5 327 11 420 10 128 10 632 7 041 4 413
Årets resultat 6 618 4 453 3 368 10 947 4 888 5 319 5 889 6 367 4 205 725
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 475 4 708 5 444 5 715 5 918 4 313 6 178 7 911 9 365 10 586
Omsättningstillgångar 62 966 76 084 65 393 58 729 50 887 72 056 42 886 37 364 30 576 24 539
Tillgångar 67 441 80 792 70 837 64 444 56 805 76 369 49 064 45 275 39 941 35 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 627 8 009 3 556 11 188 5 241 5 854 6 535 9 646 8 279 5 074
Obeskattade reserver 7 669 7 249 7 753 9 623 11 792 13 261 13 261 10 881 8 485 6 934
Avsättningar (tkr) 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 895 65 534 59 529 43 633 39 772 57 254 29 269 24 749 23 177 23 118
Skulder och eget kapital 67 441 80 792 70 837 64 444 56 805 76 369 49 064 45 275 39 941 35 125
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 260 1 723 2 344 365 1 924 1 784 1 382 1 275 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 97 525 91 863 112 194 104 034 88 446 88 656 74 350 66 018 63 889 55 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 105 36 377 45 152 42 150 35 597 34 679 27 299 22 687 21 211 17 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 11 000 5 000 0 6 000 0 5 000 1 400
Omsättning 191 503 188 818 243 901 211 647 175 318 175 594 148 612 133 867 121 139 106 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 259 319 308 266 262 232 208 186 181
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 705 707 763 683 656 668 640 643 651 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 511 509 502 482 489 454 442 469 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 387 5 822 3 045 10 873 5 428 12 149 11 102 11 546 8 216 9 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,27% -24,78% 15,83% 20,48% -0,38% 17,96% 10,98% 10,48% 14,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,65% 7,08% 4,01% 16,56% 9,48% 14,97% 20,65% 23,50% 17,63% 22,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,82% 3,12% 1,17% 5,08% 3,09% 6,53% 6,82% 7,95% 5,82% 7,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,46% 5,76% 2,41% 7,18% 6,37% 8,45% 9,17% 9,43% 6,11% 1,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,56% 16,91% 13,56% 29,01% 25,42% 21,21% 34,40% 40,05% 37,30% 28,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,25% 116,10% 109,85% 134,60% 127,95% 125,85% 146,52% 150,97% 131,92% 106,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!