Visa allt om Elkontakten Sverige AB
Visa allt om Elkontakten Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 379 1 279 1 605 3 150 2 831 2 041 3 744 1 544 667 1 502
Övrig omsättning - - - - 36 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -510 -653 -199 -393 64 -315 685 46 3 3
Resultat efter finansnetto 781 56 572 239 445 -329 679 42 4 -27
Årets resultat 781 166 489 89 415 -159 374 35 4 -27
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 616 437 939 751 764 280 216 31 20 28
Omsättningstillgångar 731 516 411 438 887 482 1 022 418 273 285
Tillgångar 1 347 953 1 351 1 190 1 650 762 1 238 448 293 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 049 668 802 703 614 199 485 147 77 73
Obeskattade reserver 0 0 110 60 0 0 170 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 8 196 242 412 254 100 10 21 92
Kortfristiga skulder 256 278 243 185 624 309 483 292 195 147
Skulder och eget kapital 1 347 953 1 351 1 190 1 650 762 1 238 448 293 313
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 214 214 152 57 0 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 686 633 1 153 671 671 650 346 140 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 270 203 344 291 324 259 114 46 109
Utdelning till aktieägare 840 400 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 379 1 279 1 605 3 150 2 867 2 043 3 744 1 544 667 1 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 5 5 6 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 190 426 535 630 566 340 749 515 222 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 349 296 303 248 211 214 178 69 190
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -506 -653 -199 -373 92 -279 722 53 11 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 86,00% -20,31% -49,05% 11,27% 38,71% -45,49% 142,49% 131,48% -55,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,05% 6,09% 43,38% 21,93% 28,24% -41,34% 55,33% 10,27% 3,41% 1,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,87% 4,53% 36,51% 8,29% 16,46% -15,43% 18,30% 2,98% 1,50% 0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,30% 67,47% 69,53% 51,87% 65,10% 68,50% 55,64% 70,47% 68,97% 57,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,97% 18,61% 10,47% 8,03% 9,29% 8,48% 14,40% 8,16% 11,69% 9,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,88% 70,09% 65,71% 63,01% 37,21% 26,12% 49,30% 32,81% 26,28% 23,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,55% 185,61% 169,14% 236,76% 142,15% 155,99% 211,59% 143,15% 132,82% 176,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...