Visa allt om Formagram AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 12 345 15 206 14 574 9 846 7 998 8 035 6 098 8 247 11 707 6 444
Övrig omsättning 239 241 37 3 10 0 0 15 81 0
Rörelseresultat (EBIT) 142 653 1 150 1 234 678 691 -10 13 84 227
Resultat efter finansnetto 71 1 106 1 098 1 216 654 659 20 -11 -73 213
Årets resultat 52 969 855 946 510 512 10 -13 9 115
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 446 284 446 100 205 314 420 529 22
Omsättningstillgångar 4 359 7 014 5 137 3 858 2 352 2 157 2 269 2 135 4 401 1 577
Tillgångar 4 634 7 460 5 421 4 304 2 452 2 362 2 584 2 555 4 931 1 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 2 360 1 892 1 637 1 091 781 269 259 271 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 200 400 800 0 140 280 1 392 147 145
Kortfristiga skulder 3 888 4 900 3 129 1 867 1 361 1 441 2 035 904 4 512 1 103
Skulder och eget kapital 4 634 7 460 5 421 4 304 2 452 2 362 2 584 2 555 4 931 1 599
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 484 - 0 - 0 356 378 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 317 599 448 437 910 772 1 780 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 895 721 296 252 222 362 64 790 123
Utdelning till aktieägare 0 667 500 600 400 200 0 0 0 0
Omsättning 12 584 15 447 14 611 9 849 8 008 8 035 6 098 8 262 11 788 6 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 2 1 2 3 4 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 469 2 534 2 915 4 923 7 998 4 018 2 033 2 062 1 951 3 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 510 518 460 705 338 448 407 474 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 237 707 1 199 1 334 783 800 95 129 96 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,81% 4,34% 48,02% 23,11% -0,46% 31,76% -26,06% -29,55% 81,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,06% 15,68% 21,25% 28,69% 27,65% 29,25% 2,40% 2,97% 1,87% 14,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 7,69% 7,90% 12,54% 8,48% 8,60% 1,02% 0,92% 0,79% 3,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,69% 44,03% 48,34% 47,32% 45,49% 41,80% 49,02% 41,41% 34,10% 20,42%
Rörelsekapital/omsättning 3,82% 13,90% 13,78% 20,22% 12,39% 8,91% 3,84% 14,93% -0,95% 7,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,10% 31,64% 34,90% 38,03% 44,49% 33,07% 10,41% 10,14% 5,50% 20,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,17% 121,12% 123,97% 143,33% 132,04% 108,67% 82,36% 181,08% 87,23% 116,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!