Visa allt om Dahlöfs Byggservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 097 8 626 10 617 4 203 3 075 2 889 3 962 2 799 5 929 4 811
Övrig omsättning 124 56 21 71 31 97 0 142 60 1
Rörelseresultat (EBIT) 553 -224 1 501 -281 -32 -63 214 188 221 -340
Resultat efter finansnetto 545 -229 1 495 -285 -36 -66 211 185 212 -349
Årets resultat 419 65 968 -285 -36 -23 117 167 212 -349
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 68 91 0 0 0 0 0 22 69
Omsättningstillgångar 2 767 1 880 2 410 649 540 550 754 533 767 1 535
Tillgångar 2 812 1 949 2 501 649 540 550 754 533 787 1 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 115 696 881 -87 198 233 307 190 23 -188
Obeskattade reserver 0 0 320 0 0 0 55 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
Kortfristiga skulder 1 698 1 252 1 300 735 342 316 392 344 762 1 770
Skulder och eget kapital 2 812 1 949 2 501 649 540 550 754 533 787 1 604
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 301 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 978 867 1 371 1 175
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 290 260 565 572
Utdelning till aktieägare 300 0 250 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 13 221 8 682 10 638 4 274 3 106 2 986 3 962 2 941 5 989 4 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 4 3 3 3 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 637 1 232 1 770 1 051 1 025 963 1 321 933 1 186 962
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 541 552 501 455 411 427 376 452 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 576 -201 1 524 -281 -32 -63 214 210 243 -310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,83% -18,75% 152,61% 36,68% 6,44% -27,08% 41,55% -52,79% 23,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,67% -11,49% 60,02% -43,30% -5,93% -11,45% 28,38% 35,27% 28,08% -21,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,22% -2,60% 14,14% -6,69% -1,04% -2,18% 5,40% 6,72% 3,73% -7,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,55% 56,72% 55,17% 55,46% 59,61% 60,12% 52,09% 60,59% 52,86% 52,15%
Rörelsekapital/omsättning 8,16% 7,28% 10,45% -2,05% 6,44% 8,10% 9,14% 6,75% 0,08% -4,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,65% 35,71% 45,21% -13,41% 36,67% 42,36% 46,41% 35,65% 2,92% -11,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,96% 150,16% 185,38% 88,30% 157,89% 174,05% 192,35% 154,94% 100,66% 86,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!