Visa allt om Axcell Fastighetspartner Öst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 54 224 59 395 60 030 54 897 39 839 34 726 39 528 33 172 29 724 24 798
Övrig omsättning 1 624 486 171 1 476 1 364 1 345 2 464 1 622 1 328 1 599
Rörelseresultat (EBIT) -490 -3 432 -2 293 5 673 3 335 2 438 1 092 1 729 717 1 693
Resultat efter finansnetto -1 264 -3 553 -2 421 5 696 3 360 2 438 1 100 1 728 703 1 684
Årets resultat 3 238 -215 -1 925 4 405 2 604 1 834 2 253 1 722 381 236
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 235 1 745 10 506 180 48 183 436 740 1 250 1 401
Omsättningstillgångar 17 573 15 886 10 349 14 142 10 083 7 191 10 039 11 121 7 863 8 344
Tillgångar 18 808 17 632 20 855 14 322 10 131 7 374 10 476 11 861 9 112 9 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 741 4 504 118 4 644 2 838 2 234 3 001 2 247 1 025 1 690
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 849 2 347 2 204
Avsättningar (tkr) 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 234 0 0 0 0 0 0 129
Kortfristiga skulder 11 066 13 128 13 153 9 678 7 292 5 139 7 475 7 764 5 740 5 724
Skulder och eget kapital 18 808 17 632 20 855 14 322 10 131 7 374 10 476 11 861 9 112 9 745
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 670 23 926 22 962 - - 13 366 14 971 13 707 11 472 8 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 153 9 110 8 715 - - 4 934 5 250 4 967 4 223 3 327
Utdelning till aktieägare 0 0 4 4 400 2 600 2 000 2 600 1 500 500 1 000
Omsättning 55 848 59 881 60 201 56 373 41 203 36 071 41 992 34 794 31 052 26 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 73 72 51 41 40 48 39 34 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 904 814 834 1 076 972 868 824 851 874 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 471 447 564 541 465 424 481 466 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -358 -3 366 729 5 748 3 491 2 691 1 367 2 059 1 062 1 902
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,71% -1,06% 9,35% 37,80% 14,72% -12,15% 19,16% 11,60% 19,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,59% -19,40% -10,82% 39,78% 33,21% 33,10% 10,55% 14,62% 7,95% 17,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,90% -5,76% -3,76% 10,38% 8,45% 7,03% 2,80% 5,23% 2,44% 6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,72% 72,46% 70,75% 75,41% 77,47% 73,90% 62,49% 74,03% 69,01% 70,19%
Rörelsekapital/omsättning 12,00% 4,64% -4,67% 8,13% 7,01% 5,91% 6,49% 10,12% 7,14% 10,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,16% 25,54% 0,57% 32,43% 28,01% 30,30% 28,65% 31,10% 30,23% 34,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,80% 121,01% 78,68% 146,13% 138,27% 139,93% 134,30% 143,24% 136,99% 145,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!