Visa allt om Bolanders Bilservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 466 3 284 3 051 3 005 2 944 2 818 2 705 2 675 2 624 2 953
Övrig omsättning - - - - - 52 17 2 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 262 275 180 45 155 137 182 188 194 326
Resultat efter finansnetto 262 275 180 45 156 138 185 192 199 326
Årets resultat 180 197 129 12 121 107 144 141 146 239
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 423 291 250 267 124 191 143 126 109 90
Omsättningstillgångar 947 878 742 624 791 803 712 725 690 775
Tillgångar 1 370 1 169 992 891 915 994 855 851 799 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 740 684 613 584 722 801 694 650 609 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 350 230 150 100 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 281 254 230 207 194 193 161 200 189 302
Skulder och eget kapital 1 370 1 169 992 891 915 994 855 851 799 865
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 617 559 547 557 548 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 293 273 265 267 264 263
Utdelning till aktieägare 200 125 125 100 150 200 0 100 100 100
Omsättning 3 466 3 284 3 051 3 005 2 944 2 870 2 722 2 677 2 664 2 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 733 1 642 1 526 1 503 1 472 1 409 1 353 1 338 1 312 1 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 538 503 527 460 422 412 417 413 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 287 314 247 105 222 234 222 220 256 382
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% 7,64% 1,53% 2,07% 4,47% 4,18% 1,12% 1,94% -11,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,12% 23,52% 18,15% 5,05% 16,94% 13,88% 21,64% 22,56% 24,91% 37,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,56% 8,37% 5,90% 1,50% 5,26% 4,90% 6,84% 7,18% 7,58% 11,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,77% 58,40% 57,62% 58,10% 57,95% 56,78% 59,56% 58,80% 58,73% 55,20%
Rörelsekapital/omsättning 19,22% 19,00% 16,78% 13,88% 20,28% 21,65% 20,37% 19,63% 19,09% 16,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,01% 58,51% 61,79% 65,54% 78,91% 80,58% 81,17% 76,38% 76,22% 65,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,43% 263,39% 239,13% 230,43% 329,38% 332,12% 349,69% 283,50% 286,24% 206,29%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...