Visa allt om AB Peter Håkansson Betong & Bygg

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 16 802 15 664 16 028 15 542 15 489 13 544 16 487 15 383 12 416 8 861
Övrig omsättning 249 39 0 2 39 319 52 5 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 591 479 99 449 177 160 831 650 389 280
Resultat efter finansnetto 585 466 66 418 148 159 829 640 381 276
Årets resultat 503 260 221 241 300 206 417 372 211 123
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 107 1 086 1 188 1 316 1 492 1 661 978 511 573 487
Omsättningstillgångar 5 040 3 563 2 746 3 079 3 550 3 243 3 474 3 479 2 528 1 757
Tillgångar 6 147 4 648 3 934 4 394 5 042 4 904 4 453 3 990 3 102 2 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 764 1 461 1 301 1 480 1 439 1 339 1 332 1 115 844 682
Obeskattade reserver 500 565 440 670 570 815 925 640 482 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 757 451 432 146 271 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 126 2 172 1 761 2 099 2 762 2 749 2 195 2 235 1 776 1 170
Skulder och eget kapital 6 147 4 648 3 934 4 394 5 042 4 904 4 453 3 990 3 102 2 244
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 3 683 3 061 2 746 2 811 2 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 441 1 038 840 880 802
Utdelning till aktieägare 400 0 100 400 200 200 200 200 100 50
Omsättning 17 051 15 703 16 028 15 544 15 528 13 863 16 539 15 388 12 416 8 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 10 10 13 13 12 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 680 1 740 1 603 1 554 1 191 1 042 1 374 1 398 1 129 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 479 515 502 405 392 353 329 332 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 735 624 254 625 371 344 996 777 503 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,27% -2,27% 3,13% 0,34% 14,36% -17,85% 7,18% 23,90% 40,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 10,31% 2,52% 10,22% 3,51% 3,30% 18,66% 16,29% 12,54% 12,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,52% 3,06% 0,62% 2,89% 1,14% 1,20% 5,04% 4,23% 3,13% 3,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,07% 38,99% 50,56% 47,10% 46,40% 47,54% 41,57% 42,85% 40,88% 55,76%
Rörelsekapital/omsättning 11,39% 8,88% 6,15% 6,31% 5,09% 3,65% 7,76% 8,09% 6,06% 6,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,04% 40,91% 41,79% 45,58% 37,36% 40,27% 46,11% 40,46% 38,66% 43,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,65% 124,45% 113,63% 73,27% 84,43% 75,59% 125,10% 138,48% 86,82% 120,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!