Visa allt om diZos Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 891 5 470 7 964 2 596 1 893 2 536 1 593 666 1 288 3 335
Övrig omsättning 164 36 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 195 -1 889 133 66 -94 100 134 67 -118 196
Resultat efter finansnetto 131 -1 949 118 46 27 48 9 67 -113 200
Årets resultat 131 -1 949 82 43 27 15 -26 67 -87 120
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 164 329 80 27 41 85 111 92 84
Omsättningstillgångar 418 403 656 640 299 230 203 70 65 446
Tillgångar 577 566 985 720 326 272 288 182 157 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 617 -1 748 201 199 156 129 114 140 73 220
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 382 826 84 287 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 813 1 489 700 234 170 143 174 42 84 284
Skulder och eget kapital 577 566 985 720 326 272 288 182 157 530
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 581 212 268 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 736 2 589 1 222 1 153 1 537 241 46 273 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 195 654 340 298 393 255 81 194 487
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 6 055 5 506 7 968 2 596 1 893 2 536 1 593 666 1 288 3 335
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 7 3 3 4 2 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 655 547 1 138 865 631 634 797 666 644 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 473 466 515 484 499 584 355 371 674
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 258 -1 829 219 78 -89 103 137 78 -108 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,70% -31,32% 206,78% 37,14% -25,35% 59,20% 139,19% -48,29% -61,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,80% -333,75% 14,62% 11,11% 8,59% 18,75% 46,53% 36,81% -71,97% 37,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,31% -34,53% 1,81% 3,08% 1,48% 2,01% 8,41% 10,06% -8,77% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,82% 84,73% 64,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,99% 93,94% 96,31%
Rörelsekapital/omsättning -23,68% -19,85% -0,55% 15,64% 6,81% 3,43% 1,82% 4,20% -1,48% 4,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -280,24% -308,83% 20,41% 27,64% 47,85% 47,43% 39,58% 76,92% 46,50% 45,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,06% 27,07% 93,71% 273,50% 175,88% 160,84% 116,67% 166,67% 77,38% 157,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...