Visa allt om Kenneth Nittberg Åkeri AB
Visa allt om Kenneth Nittberg Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 774 2 617 6 709 4 533 4 168 4 521
Övrig omsättning - - - 153 320 12 20 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -21 -125 600 595 1 171 412 533 714
Resultat efter finansnetto -33 -2 -120 585 538 1 071 401 487 645
Årets resultat -33 -4 537 828 284 575 189 240 107
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 330 330 295 1 527 3 895 2 041 1 585 1 921
Omsättningstillgångar 1 337 1 659 2 026 2 586 2 232 2 082 1 575 1 463 1 317
Tillgångar 1 667 1 989 2 356 2 881 3 759 5 977 3 616 3 047 3 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 325 1 514 1 674 1 316 637 913 488 419 279
Obeskattade reserver 0 0 0 823 1 386 1 260 997 879 749
Avsättningar (tkr) 330 330 330 295 235 175 115 55 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 699 2 025 778 660 1 041
Kortfristiga skulder 12 145 352 447 801 1 603 1 237 1 033 1 168
Skulder och eget kapital 1 667 1 989 2 356 2 881 3 759 5 977 3 616 3 047 3 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 239 338 317 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 37 282 391 1 011 259 417 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 12 80 134 378 160 168 474
Utdelning till aktieägare 160 156 156 178 150 560 150 120 100
Omsättning 0 0 0 1 927 2 937 6 721 4 553 4 176 4 521
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 2 3 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 774 1 309 2 236 2 267 1 389 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 412 295 542 411 347 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 -21 -125 768 968 2 043 966 924 1 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -32,21% -60,99% 48,00% 8,76% -7,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 21,31% 16,31% 19,63% 11,84% 18,21% 22,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 34,61% 23,42% 17,48% 9,44% 13,32% 15,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 120,57% 54,68% 7,14% 7,46% 10,32% 3,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,48% 76,12% 71,05% 66,73% 44,12% 30,81% 33,82% 34,52% 25,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11 141,67% 1 144,14% 575,57% 578,52% 278,65% 129,88% 127,32% 141,63% 112,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...