Visa allt om Kaptensbacken AB
Visa allt om Kaptensbacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 932 3 986 5 428 5 647 5 978 5 632 3 481 3 188 1 332 710
Övrig omsättning 3 29 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 013 2 326 3 903 3 009 3 917 4 430 2 541 2 401 618 555
Resultat efter finansnetto 1 016 2 338 3 980 3 087 3 907 4 484 2 490 2 507 470 366
Årets resultat 978 1 717 2 407 1 846 2 086 2 404 1 338 1 412 185 206
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 22 51 117 188 260 98 125 7 10
Omsättningstillgångar 17 245 16 659 15 733 13 688 12 873 10 039 6 758 3 915 1 257 533
Tillgångar 17 260 16 682 15 783 13 804 13 061 10 299 6 855 4 040 1 264 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 074 11 096 10 366 8 577 6 881 4 946 3 241 1 903 491 306
Obeskattade reserver 5 014 5 262 5 138 4 263 3 582 2 592 1 423 783 158 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 171 324 278 964 2 598 2 761 2 190 1 353 615 233
Skulder och eget kapital 17 260 16 682 15 783 13 804 13 061 10 299 6 855 4 040 1 264 542
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 403 391 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 768 627 1 280 786 422 16 11 407 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 202 169 376 240 129 129 125 128 0
Utdelning till aktieägare 172 0 190 318 150 150 700 0 0 0
Omsättning 1 935 4 015 5 428 5 647 5 978 5 632 3 481 3 188 1 332 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 966 1 993 2 714 2 824 2 989 2 816 1 741 1 594 666 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 225 527 433 868 571 305 283 272 277 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 021 2 328 3 969 3 080 3 989 4 500 2 568 2 408 620 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,53% -26,57% -3,88% -5,54% 6,14% 61,79% 9,19% 139,34% 87,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,92% 14,02% 25,27% 24,72% 31,40% 44,67% 39,62% 62,03% 50,00% 102,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,85% 58,66% 73,49% 60,44% 68,60% 81,69% 78,02% 78,61% 47,45% 78,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 883,75% 409,81% 284,73% 225,32% 171,88% 129,23% 131,23% 80,36% 48,20% 42,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,61% 91,12% 91,07% 86,22% 72,90% 66,57% 62,58% 61,39% 47,84% 56,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 084,80% 5 141,67% 5 659,35% 1 419,92% 495,50% 363,60% 308,58% 289,36% 204,39% 228,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...