Visa allt om ALEX B byggnadsställningar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 625 2 458 5 476 12 205 11 761 15 065 6 349 9 787 9 458 8 101
Övrig omsättning - - - 571 223 1 673 141 - 410 -
Rörelseresultat (EBIT) -663 -217 -5 613 1 413 730 -1 248 -86 1 202 679 1 041
Resultat efter finansnetto -663 -217 -5 616 1 408 729 -1 275 -100 1 250 676 1 030
Årets resultat -655 -217 -3 514 992 523 1 451 67 664 360 453
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 165 288 338 1 149 558 687 233 510 788
Omsättningstillgångar 364 919 4 924 9 421 5 783 7 689 3 494 5 646 3 734 2 625
Tillgångar 406 1 084 5 212 9 758 6 932 8 247 4 181 5 879 4 244 3 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 705 922 4 436 3 444 2 920 1 469 1 402 1 141 909
Obeskattade reserver 0 0 0 2 102 2 003 1 980 1 204 1 431 1 121 986
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 356 379 4 291 3 220 1 485 3 347 1 508 3 046 1 981 1 518
Skulder och eget kapital 406 1 084 5 212 9 758 6 932 8 247 4 181 5 879 4 244 3 413
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 787 604 735 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 674 2 877 428 299 1 103 1 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 974 1 153 800 462 543 485
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 403 128
Omsättning 625 2 458 5 476 12 776 11 984 16 738 6 490 9 787 9 868 8 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 8 10 10 10 9 8 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 819 685 1 221 1 176 1 507 705 1 223 1 576 1 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 345 369 369 392 458 243 159 322 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -540 -94 -5 490 1 552 1 058 -1 039 190 1 332 914 1 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,57% -55,11% -55,13% 3,78% -21,93% 137,28% -35,13% 3,48% 16,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -163,30% -19,93% -107,62% 14,71% 11,25% -15,12% -1,99% 21,35% 16,05% 30,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -106,08% -8,79% -102,43% 11,76% 6,63% -8,28% -1,31% 12,82% 7,20% 12,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,68% 89,14% 71,15% 84,11% 76,86% 76,67% 87,54% 83,56% 94,32% 95,49%
Rörelsekapital/omsättning 1,28% 21,97% 11,56% 50,81% 36,54% 28,82% 31,28% 26,57% 18,53% 13,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,32% 65,04% 17,69% 62,26% 72,22% 54,13% 57,60% 41,79% 46,35% 47,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,25% 242,48% 114,75% 292,58% 389,43% 229,73% 231,70% 185,36% 188,49% 172,92%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...