Visa allt om Orvar Fernström Zelect Consulting AB
Visa allt om Orvar Fernström Zelect Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 964 1 969 1 909 1 918 1 960 1 573 1 100 1 647 1 824 2 002
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 996 989 974 943 1 036 738 409 871 1 064 1 153
Resultat efter finansnetto 1 097 555 1 933 779 1 379 740 -449 861 1 119 1 173
Årets resultat 871 142 1 518 423 903 408 -242 730 598 617
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 607 887 947 213 281 24 35 438 47 0
Omsättningstillgångar 5 475 4 991 4 788 3 855 3 361 2 679 1 540 2 272 2 456 1 565
Tillgångar 6 082 5 878 5 735 4 068 3 643 2 702 1 574 2 710 2 503 1 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 658 3 958 4 006 2 638 2 365 1 582 1 294 1 666 1 115 717
Obeskattade reserver 1 147 1 147 898 653 467 194 9 444 585 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 608 608 500 500 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 165 223 276 311 427 271 600 802 546
Skulder och eget kapital 6 082 5 878 5 735 4 068 3 643 2 702 1 574 2 710 2 503 1 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 382 376 278 292 294 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 363 363 358 0 0 0 47 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 322 314 317 282 248 208 238 223 273
Utdelning till aktieägare 198 171 190 150 150 120 120 130 180 200
Omsättning 1 964 1 969 1 909 1 918 1 960 1 573 1 100 1 647 1 824 2 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 964 1 969 1 909 1 918 1 960 1 573 1 100 1 647 1 824 2 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 709 702 704 731 659 520 612 560 671
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 056 1 049 1 034 1 012 1 105 748 419 881 1 064 1 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,25% 3,14% -0,47% -2,14% 24,60% 43,00% -33,21% -9,70% -8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,25% 16,83% 34,09% 23,70% 38,48% 34,34% 25,98% 32,29% 44,71% 75,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,52% 50,23% 102,41% 50,26% 71,53% 59,00% 37,18% 53,13% 61,35% 58,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 97,45% 100,00% 99,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 268,18% 245,10% 239,13% 186,60% 155,61% 143,17% 115,36% 101,52% 90,68% 50,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,30% 82,56% 82,07% 77,37% 74,37% 63,84% 82,63% 73,55% 61,37% 59,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 632,21% 3 024,85% 2 147,09% 1 396,74% 1 080,71% 627,40% 568,27% 378,67% 306,23% 286,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...