Visa allt om Kuno Salomonssons Bygg och Trädgård AB
Visa allt om Kuno Salomonssons Bygg och Trädgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 933 23 955 22 372 19 296 18 473 18 857 14 711 9 735 7 544 3 607
Övrig omsättning 108 132 - - 67 - 57 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 055 4 424 2 596 2 427 2 185 2 610 1 984 1 667 2 111 1 023
Resultat efter finansnetto 2 140 4 512 2 728 2 644 2 338 2 707 1 994 1 736 2 182 1 027
Årets resultat 2 029 2 912 1 890 1 640 1 349 1 515 1 133 924 1 161 546
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 789 3 520 3 566 3 539 3 448 3 512 3 455 2 273 816 261
Omsättningstillgångar 9 754 14 469 14 293 10 342 8 183 7 038 4 340 4 600 3 750 2 108
Tillgångar 13 543 17 990 17 859 13 881 11 631 10 550 7 795 6 873 4 567 2 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 897 8 869 10 257 8 367 6 727 5 378 3 863 2 731 1 807 646
Obeskattade reserver 3 983 4 453 3 682 3 391 2 969 2 473 1 843 1 397 951 386
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 59 252 405 484 454
Kortfristiga skulder 1 663 4 668 3 920 2 123 1 935 2 640 1 836 2 341 1 325 884
Skulder och eget kapital 13 543 17 990 17 859 13 881 11 631 10 550 7 795 6 873 4 567 2 370
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 340 382 225 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 193 3 480 3 205 3 493 3 332 2 853 1 407 472 522 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 273 1 407 1 220 1 228 1 125 1 030 680 385 308 230
Utdelning till aktieägare 1 500 3 000 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 041 24 087 22 372 19 296 18 540 18 857 14 768 9 735 7 544 3 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 11 11 11 8 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 996 2 034 1 754 1 679 1 714 1 839 2 434 1 886 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 425 424 455 429 372 311 315 265 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 097 4 501 2 689 2 579 2 369 2 841 2 185 1 839 2 218 1 088
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,14% 7,08% 15,94% 4,46% -2,04% 28,18% 51,11% 29,04% 109,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,80% 25,11% 15,30% 19,05% 20,10% 25,71% 25,71% 25,26% 47,84% 43,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,93% 18,86% 12,21% 13,70% 12,66% 14,38% 13,62% 17,83% 28,96% 28,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,51% 46,80% 40,05% 46,43% 44,31% 43,98% 39,73% 39,78% 49,96% 61,10%
Rörelsekapital/omsättning 45,12% 40,91% 46,37% 42,59% 33,82% 23,32% 17,02% 23,20% 32,14% 33,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,25% 68,61% 73,51% 78,28% 76,65% 68,25% 66,98% 54,37% 54,56% 38,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 582,74% 309,10% 363,70% 485,59% 420,98% 265,11% 234,37% 196,07% 282,42% 238,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...