Visa allt om City Sundblad Telecom AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 37 049 43 862 39 484 36 859 42 909 37 044 23 054 25 096 22 658 15 673
Övrig omsättning 1 563 404 553 199 735 1 083 741 1 238 965 136
Rörelseresultat (EBIT) 1 189 1 407 -213 1 941 2 052 2 597 -422 -2 200 1 005 581
Resultat efter finansnetto 1 179 1 367 -28 1 945 2 058 2 486 -602 -2 345 945 580
Årets resultat 578 630 182 888 1 033 1 970 -602 -902 366 157
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 834 537 378 583 318 514 337 1 183 1 287 1 065
Omsättningstillgångar 11 623 12 041 11 436 10 518 9 394 9 606 5 574 6 000 5 626 4 625
Tillgångar 12 456 12 578 11 814 11 101 9 711 10 119 5 911 7 183 6 914 5 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 142 3 367 2 737 3 555 2 867 1 834 -136 467 1 368 1 002
Obeskattade reserver 1 943 1 577 1 137 1 564 927 310 0 0 1 443 1 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 620 729 596
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 455 1 718 1 156 0 0
Kortfristiga skulder 8 371 7 634 7 940 5 982 5 917 6 520 4 329 4 941 3 373 2 974
Skulder och eget kapital 12 456 12 578 11 814 11 101 9 711 10 119 5 911 7 183 6 914 5 690
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 - 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 20 946 15 691 12 890 15 248 10 407 6 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 7 509 4 884 2 964 3 717 2 860 1 910
Utdelning till aktieägare 0 1 803 0 1 000 200 0 0 0 0 0
Omsättning 38 612 44 266 40 037 37 058 43 644 38 127 23 795 26 334 23 623 15 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 53 53 54 61 55 43 53 48 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 726 828 745 683 703 674 536 474 472 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 551 490 475 475 403 376 372 280 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 285 1 499 -167 2 026 2 177 2 710 -293 -2 008 1 203 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,53% 11,09% 7,12% -14,10% 15,83% 60,68% -8,14% 10,76% 44,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,71% 11,46% 0,39% 17,96% 22,39% 26,12% -6,53% -30,43% 14,55% 10,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,27% 3,29% 0,12% 5,41% 5,07% 7,13% -1,67% -8,71% 4,44% 3,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,51% 84,79% 81,42% 91,14% 86,31% 80,42% 85,93% 84,16% 78,84% 79,78%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 10,05% 8,85% 12,31% 8,10% 8,33% 5,40% 4,22% 9,94% 10,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,36% 36,55% 30,67% 43,01% 36,97% 20,51% -2,30% 6,50% 35,17% 32,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,56% 152,31% 140,55% 172,62% 154,23% 142,02% 117,37% 113,18% 154,70% 142,94%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...