Visa allt om IBEE Media Solution AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 1 742 1 583 1 454 1 467 2 541 2 479 2 569 3 000 2 030 2 520
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 681 724 623 631 686 809 706 1 062 715 956
Resultat efter finansnetto 682 726 666 613 743 877 760 1 002 625 961
Årets resultat 534 564 848 513 971 744 448 508 298 529
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 124 1 630 1 380 1 680 1 910 1 915 1 011 894 404 215
Omsättningstillgångar 1 830 2 155 2 045 1 817 1 815 1 414 1 990 1 813 1 516 1 317
Tillgångar 3 954 3 785 3 425 3 497 3 726 3 330 3 001 2 707 1 920 1 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 813 3 579 3 265 2 918 2 804 2 083 1 589 1 391 1 023 725
Obeskattade reserver 0 0 0 418 464 968 1 047 859 583 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 206 160 162 457 278 365 457 315 407
Skulder och eget kapital 3 954 3 785 3 425 3 497 3 726 3 330 3 001 2 707 1 920 1 532
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 307 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 266 1 040 1 131 1 236 480 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 448 437 444 408 290 338
Utdelning till aktieägare 300 300 250 500 400 250 250 250 140 0
Omsättning 1 742 1 583 1 454 1 467 2 541 2 479 2 569 3 000 2 030 2 520
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 742 1 583 1 454 1 467 1 271 826 856 1 000 677 840
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 692 593 618 865 499 545 563 367 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 717 724 623 637 692 815 712 1 068 715 956
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,04% 8,87% -0,89% -42,27% 2,50% -3,50% -14,37% 47,78% -19,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,27% 19,21% 19,45% 18,96% 19,97% 26,34% 25,32% 40,52% 33,44% 62,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,21% 45,93% 45,80% 45,19% 29,28% 35,38% 29,58% 36,57% 31,63% 38,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,28% 97,22% 99,04% 99,39% 99,65% 99,72% 99,57% 99,73% 99,85% 99,68%
Rörelsekapital/omsättning 96,96% 123,12% 129,64% 112,82% 53,44% 45,82% 63,25% 45,20% 59,16% 36,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,43% 94,56% 95,33% 92,77% 84,97% 85,23% 80,16% 74,77% 75,66% 66,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 297,87% 1 046,12% 1 278,12% 1 121,60% 397,16% 508,63% 545,21% 396,72% 481,27% 323,59%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...