Visa allt om Teaterparkens Mäkleri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 26 191 23 785 23 746 21 933 23 029 23 582 26 608 21 687 23 746 23 914
Övrig omsättning 50 854 158 312 186 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 480 -1 059 -594 -409 -188 -486 39 12 16 26
Resultat efter finansnetto -1 480 -1 061 -600 -412 -188 -469 67 41 20 24
Årets resultat 7 16 35 50 20 9 37 20 3 9
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 116 124 133 141 100 100 100 100 12
Omsättningstillgångar 14 418 15 584 9 049 13 148 13 368 18 284 11 881 8 830 11 099 10 089
Tillgångar 14 526 15 700 9 173 13 281 13 509 18 384 11 981 8 930 11 199 10 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 664 658 641 607 556 536 527 490 470 467
Obeskattade reserver 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 854 15 035 8 525 12 667 12 953 17 848 11 454 8 440 10 730 9 634
Skulder och eget kapital 14 526 15 700 9 173 13 281 13 509 18 384 11 981 8 930 11 199 10 101
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 104 4 438 4 961 4 378 4 149 3 982
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 520 1 738 1 859 1 660 1 559 1 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 241 24 639 23 904 22 245 23 215 23 582 26 608 21 687 23 746 23 914
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 12 11 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 871 1 830 1 979 1 994 2 559 2 620 2 956 2 410 2 638 2 657
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 664 627 671 654 726 784 694 661 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 472 -1 051 -586 -401 -187 -486 39 12 28 35
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,12% 0,16% 8,27% -4,76% -2,35% -11,37% 22,69% -8,67% -0,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,19% -6,75% -6,46% -3,07% -1,38% -2,55% 0,57% 0,47% 0,18% 0,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,65% -4,45% -2,50% -1,86% -0,81% -1,99% 0,26% 0,19% 0,08% 0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,62% 44,20% 44,83% 43,61% 35,55% 45,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,15% 2,31% 2,21% 2,19% 1,80% 1,85% 1,60% 1,80% 1,55% 1,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,61% 4,23% 7,06% 4,62% 4,12% 2,92% 4,40% 5,49% 4,20% 4,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,07% 103,65% 106,15% 103,80% 103,20% 102,44% 103,73% 104,62% 103,44% 104,72%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...