Visa allt om Softvision Ventures AB
Visa allt om Softvision Ventures AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 018 1 869 1 800 1 756 0 1 794 245 66 0 0
Övrig omsättning - - - - 45 85 230 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 869 753 445 -38 -1 234 252 -477 -258 -605 -665
Resultat efter finansnetto 3 417 2 399 456 680 -1 283 275 -478 -212 -5 830 11 143
Årets resultat 3 417 2 399 456 680 -1 283 275 -478 -212 -5 830 11 143
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 604 1 421 1 634 1 725 910 766 758 777 784 4 094
Omsättningstillgångar 4 926 2 629 1 086 929 1 655 3 720 3 639 4 276 4 729 7 368
Tillgångar 5 530 4 050 2 720 2 654 2 565 4 486 4 397 5 053 5 513 11 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 261 2 845 2 346 2 190 2 310 4 093 4 227 4 821 5 413 11 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 205 374 464 255 393 170 232 100 219
Skulder och eget kapital 5 530 4 050 2 720 2 654 2 565 4 486 4 397 5 053 5 513 11 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 600 800 358 0 51 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 600 600 681 950 0 0 11 12 59 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 284 305 452 588 391 291 144 30 60 57
Utdelning till aktieägare 3 033 2 000 900 300 800 500 145 0 0 0
Omsättning 2 018 1 869 1 800 1 756 45 1 879 475 66 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 018 1 869 1 800 878 - 1 794 245 33 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 911 929 1 186 782 1 005 1 101 520 24 43 56
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 877 753 445 -27 -1 223 295 -429 -217 -571 -654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,97% 3,83% 2,51% - -100,00% 632,24% 271,21% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,15% 59,26% 16,80% 25,62% - 6,20% -10,83% -4,20% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 170,32% 128,41% 25,39% 38,72% - 15,50% -194,29% -321,21% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 230,77% 129,70% 39,56% 26,48% - 185,45% 1 415,92% 6 127,27% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,05% 70,25% 86,25% 82,52% 90,06% 91,24% 96,13% 95,41% 98,19% 98,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 831,23% 1 282,44% 290,37% 200,22% 649,02% 946,56% 2 140,59% 1 843,10% 4 729,00% 3 364,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...