Visa allt om Gym tjugofyra i Östersund AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 201 7 473 6 885 6 824 5 704 5 825 5 758 4 394 3 698 3 090
Övrig omsättning 365 221 116 158 302 314 2 103 13 385
Rörelseresultat (EBIT) 133 305 171 185 188 426 245 81 44 212
Resultat efter finansnetto 335 275 144 163 168 409 216 52 2 197
Årets resultat 135 12 11 -57 5 341 168 39 0 78
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 521 1 935 2 178 1 394 1 433 1 192 925 989 1 108 858
Omsättningstillgångar 1 458 1 199 1 076 913 632 707 519 770 399 365
Tillgångar 2 979 3 134 3 254 2 307 2 064 1 899 1 444 1 759 1 507 1 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 472 337 325 314 372 767 426 258 219 219
Obeskattade reserver 765 565 325 260 260 100 136 136 136 136
Avsättningar (tkr) 0 145 85 25 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 264 457 733 302 367 75 127 228 319 264
Kortfristiga skulder 1 478 1 630 1 786 1 406 1 066 957 755 1 136 832 603
Skulder och eget kapital 2 979 3 134 3 254 2 307 2 064 1 899 1 444 1 759 1 507 1 223
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 72 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 429 1 021 841 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 470 338 277 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0
Omsättning 7 566 7 694 7 001 6 982 6 006 6 139 5 760 4 497 3 711 3 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 10 10 10 10 9 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 440 747 689 682 570 647 823 879 925 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 227 219 211 200 235 235 252 289 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 425 609 383 361 365 559 359 199 159 273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,64% 8,54% 0,89% 19,64% -2,08% 1,16% 31,04% 18,82% 19,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,98% 9,73% 5,32% 8,02% 9,11% 22,49% 16,97% 4,60% 2,99% 17,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,96% 4,08% 2,51% 2,71% 3,30% 7,33% 4,25% 1,84% 1,22% 6,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,81% 85,08% 82,57% 82,61% 80,56% 81,44% 78,33% 81,38% 79,04% 78,90%
Rörelsekapital/omsättning -0,28% -5,77% -10,31% -7,22% -7,61% -4,29% -4,10% -8,33% -11,71% -7,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,87% 24,81% 17,78% 22,40% 27,85% 44,50% 36,85% 20,70% 21,57% 26,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,65% 73,56% 60,25% 64,94% 59,29% 73,88% 68,74% 67,78% 47,96% 60,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!