Visa allt om Willhem Partille AB
Visa allt om Willhem Partille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2007-12
Nettoomsättning 20 108 4 654 4 568 2 069 502 150 0 - 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 225 3 007 3 321 1 038 -508 -125 0 - 0
Resultat efter finansnetto 8 151 254 378 -1 370 -1 182 -139 0 - 0
Årets resultat 2 327 539 152 140 -876 -102 0 - 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 435 214 58 828 58 248 55 135 36 657 5 176 100 - 0
Omsättningstillgångar 317 108 16 74 436 76 0 - 100
Tillgångar 435 531 58 936 58 264 55 209 37 093 5 251 100 - 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 045 1 718 1 179 1 497 167 148 100 - 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 212 60 17 10 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 56 600 56 600 53 303 36 605 4 594 0 - 0
Kortfristiga skulder 431 486 406 425 391 312 510 0 - 0
Skulder och eget kapital 435 531 58 936 58 264 55 209 37 093 5 251 100 - 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-06 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 495 0 - - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 193 0 - - 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 20 108 4 654 4 568 2 069 502 150 0 - 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 108 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 374 3 421 3 438 1 059 -487 -120 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 332,06% 1,88% 120,78% 312,15% 234,67% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% 5,23% 5,80% 1,88% -1,37% -2,38% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,09% 66,27% 73,97% 50,17% -101,20% -83,33% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning -2 144,27% -6,40% -8,95% -15,32% 24,70% -289,33% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,93% 2,92% 2,02% 2,71% 0,45% 2,82% 100,00% - 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,07% 26,60% 3,76% 18,93% 139,74% 14,90% - - -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...