Visa allt om Carlssons Entreprenad och Transport CBA AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 462 1 345 2 221 5 165 4 099 1 921 477 711 620 622
Övrig omsättning 0 0 0 1 0 0 185 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 431 96 -217 48 403 65 5 29 14 30
Resultat efter finansnetto 392 65 -255 5 353 57 1 20 2 18
Årets resultat 1 51 8 3 131 10 10 11 32 12
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 887 1 052 1 359 1 667 1 813 2 076 0 77 116 154
Omsättningstillgångar 846 717 647 744 942 511 282 581 457 472
Tillgångar 1 733 1 768 2 006 2 411 2 754 2 587 282 658 572 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 243 192 309 307 176 167 157 145 113
Obeskattade reserver 0 0 0 265 265 80 36 125 119 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 960 1 080 1 227 1 154 1 676 1 963 0 195 195 230
Kortfristiga skulder 529 446 587 683 506 368 80 182 113 123
Skulder och eget kapital 1 733 1 768 2 006 2 411 2 754 2 587 282 658 572 626
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 372 368 350 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 188 169 113 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 462 1 345 2 221 5 166 4 099 1 921 662 711 620 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 462 1 345 1 111 2 583 2 050 961 477 711 620 622
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 606 596 516 624 610 432 560 537 478 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 595 404 91 349 680 208 5 68 53 69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,70% -39,44% -57,00% 26,01% 113,38% 302,73% -32,91% 14,68% -0,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,87% 5,43% -10,82% 1,99% 14,63% 2,51% 1,77% 4,41% 2,45% 4,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,48% 7,14% -9,77% 0,93% 9,83% 3,38% 1,05% 4,08% 2,26% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,53% 81,86% 55,43% 36,30% 54,96% 64,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,68% 20,15% 2,70% 1,18% 10,64% 7,44% 42,35% 56,12% 55,48% 56,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,08% 13,74% 9,57% 21,39% 18,65% 9,22% 69,18% 38,68% 41,58% 36,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,92% 160,76% 110,22% 108,93% 186,17% 138,86% 352,50% 319,23% 404,42% 383,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!