Visa allt om Team Builder TB AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 125 778 113 725 91 049 109 356 90 841 125 240 128 240 130 711 125 257 103 568
Övrig omsättning 748 239 16 73 19 0 86 500 163 54
Rörelseresultat (EBIT) -3 428 1 518 1 795 4 021 896 -4 242 2 646 5 006 6 130 5 407
Resultat efter finansnetto -3 834 1 460 1 813 3 913 738 -4 289 2 721 4 951 6 261 4 069
Årets resultat -2 454 223 264 2 173 585 -998 119 2 766 3 553 2 217
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 193 263 332 1 781 17 25 33 11
Omsättningstillgångar 36 654 24 804 52 689 42 229 46 127 35 606 40 068 42 330 42 747 32 171
Tillgångar 36 778 24 998 52 952 42 561 46 129 36 386 40 085 42 355 42 781 32 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 215 3 669 12 681 12 417 10 244 9 659 10 658 10 539 7 773 4 220
Obeskattade reserver 0 1 380 1 240 1 090 90 0 3 320 4 860 3 560 1 960
Avsättningar (tkr) 400 1 000 1 400 1 200 300 1 172 500 1 000 1 800 1 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 163 18 949 37 631 27 853 35 494 25 555 25 607 25 956 29 648 25 003
Skulder och eget kapital 36 778 24 998 52 952 42 561 46 129 36 386 40 085 42 355 42 781 32 182
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 14 237 225 - - - 0 - 0 2 101 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 526 14 267 14 181 14 583 14 111 15 159 15 978 14 670 11 545 11 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 530 6 361 6 870 6 455 6 217 7 785 7 642 6 699 5 730 5 056
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 126 526 113 964 91 065 109 429 90 860 125 240 128 326 131 211 125 420 103 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 33 37 39 39 42 39 43 37 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 699 3 446 2 461 2 804 2 329 2 982 3 288 3 040 3 385 2 959
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 711 640 637 600 660 664 567 606 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 359 1 587 1 864 4 037 904 -4 234 2 654 5 014 6 147 5 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,60% 24,91% -16,74% 20,38% -27,47% -2,34% -1,89% 4,35% 20,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,32% 6,22% 3,53% 9,48% 2,06% -11,64% 7,25% 12,02% 15,54% 18,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,73% 1,37% 2,05% 3,69% 1,04% -3,38% 2,27% 3,89% 5,31% 5,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,15% 25,18% 33,20% 31,07% 31,75% 22,55% 25,09% 24,24% 26,44% 29,14%
Rörelsekapital/omsättning 1,19% 5,15% 16,54% 13,15% 11,71% 8,03% 11,28% 12,53% 10,46% 6,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,30% 18,98% 25,77% 31,17% 22,36% 26,55% 33,05% 33,83% 24,66% 17,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,24% 130,90% 140,01% 151,61% 129,96% 139,33% 156,47% 163,08% 144,18% 106,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!