Visa allt om ESS Hotel Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 83 835 92 922 70 605 48 546 42 243 30 799 15 401 13 350 9 847 6 641
Övrig omsättning 17 176 2 551 4 101 3 403 1 393 645 289 1 019 300
Rörelseresultat (EBIT) -20 338 7 078 -10 728 -3 463 436 -903 -2 116 -3 930 -1 364 -1 472
Resultat efter finansnetto -20 201 -16 631 -5 207 1 067 18 641 14 921 61 265 9 916 6 854 10 103
Årets resultat -836 -24 485 4 515 -394 27 049 23 173 73 459 13 424 6 428 13 546
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 770 548 647 547 533 317 546 062 285 001 261 144 229 017 209 668 172 385 147 721
Omsättningstillgångar 89 150 93 144 84 188 32 590 31 973 28 807 32 665 17 000 15 543 9 983
Tillgångar 859 698 740 691 617 505 578 652 316 974 289 951 261 682 226 668 187 928 157 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 143 119 978 144 463 139 948 140 343 155 956 132 784 81 574 68 150 60 368
Obeskattade reserver 0 0 14 490 14 490 15 130 11 140 7 340 2 840 3 480 3 480
Avsättningar (tkr) 561 561 561 561 561 561 561 511 0 0
Långfristiga skulder 401 258 403 558 367 569 399 523 136 900 90 553 90 722 128 481 106 379 85 566
Kortfristiga skulder 338 736 216 594 90 422 24 130 24 040 31 741 30 275 13 262 9 919 8 290
Skulder och eget kapital 859 698 740 691 617 505 578 652 316 974 289 951 261 682 226 668 187 928 157 704
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 8 838 6 261 3 013 3 600 2 760 2 090 2 657 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 47 507 41 320 35 334 18 962 13 925 7 565 3 411 4 094 4 589 3 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 24 575 20 912 16 546 11 045 7 591 5 151 3 316 2 677 2 043 1 627
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 42 663 22 250 0 0 0
Omsättning 83 852 93 098 73 156 52 647 45 646 32 192 16 046 13 639 10 866 6 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 103 123 94 62 45 12 12 8 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 814 755 751 783 939 2 567 1 283 1 669 1 969 1 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 773 542 562 558 554 1 281 852 930 1 378 1 087
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 126 7 327 -10 214 -2 566 593 -777 -2 024 -3 909 -1 364 -1 472
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,78% 31,61% 45,44% 14,92% 37,16% 99,98% 15,36% 35,57% 48,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,24% -0,98% 1,65% 1,37% 7,43% 7,50% 26,16% 7,23% 5,80% 8,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,67% -7,84% 14,44% 16,29% 55,72% 70,62% 444,56% 122,79% 110,62% 213,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -297,71% -132,85% -8,83% 17,43% 18,78% -9,53% 15,52% 28,00% 57,11% 25,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,86% 16,20% 25,22% 26,14% 48,00% 56,78% 52,93% 36,97% 37,71% 39,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,32% 43,00% 93,11% 135,06% 133,00% 90,76% 107,89% 128,19% 156,70% 120,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!